drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w zakresie całkowitym, II SA/Sz 406/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 406/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-12  
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 417/09 - Wyrok NSA z 2010-02-19
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie całkowitym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. Nr [..] w przedmiocie nałożenia obowiązku doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

Uzasadnienie

Pismem z dnia 6 czerwca 2008 r. uczestnik postępowania – Z. S. złożył na formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. W uzasadnieniu wniosku Z. S. podał, iż majątek jego stanowi mieszkanie o powierzchni 94 m2 znajdujące się w poniemieckim nie remontowanym bloku oraz udział w wielkości 50 % w mieszkaniu po zmarłym ojcu, które obecnie zamieszkuje matka. Wnioskodawca oświadczył ponadto, iż uzyskuje dochody z tytułu zasiłku przedemerytalnego w wysokości [...] zł.

Do wniosku Z. S. dołączył zestawienie miesięcznych wydatków na utrzymanie w kwocie [...] zł, odcinek zasiłku przedemerytalnego, rachunki za gaz, energię, wywóz nieczystości, czynsz, telefon, decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie, dowody spłaty pożyczki zaciągniętej w kasie zapomogowo-pożyczkowej, dowody uiszczania alimentów, kartę informacyjną leczenia szpitalnego wraz z kserokopią recept na leki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

W myśl art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2). Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1), w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2).

Z nadesłanego przez Z. S. wniosku wynika, iż osiąga dochód z tytułu zasiłku przedemerytalnego w wysokości [...] zł. Ze złożonego oświadczenia o wysokości miesięcznych wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie takich jak: opłaty za gaz, prąd, wodę, telefon, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie wynika, iż wydatki te konsumują w całości osiągane przez niego dochody. Z. S. korzysta z pomocy finansowej udzielonej z kasy zapomogowo-pożyczkowej z zakładu pracy a ponadto zobowiązany jest do spłaty alimentów w kwocie [...] zł. Zdaniem Sądu wniosek Z. S. o przyznanie prawa pomocy, w zakresie całkowitym, zasługuje zatem na uwzględnienie. W ocenie Sądu wnioskodawca znajduje się w sytuacji materialnej nie pozwalającej na uiszczenie jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Mając powyższe na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 powołanej powyżej ustawy należało uwzględnić wniosek Z. S. i przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.Powered by SoftProdukt