drukuj    zapisz    Powrót do listy

6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Prawo pomocy, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Przyznano adwokatowi/radcy prawnemu wynagrodzenie, II SA/Ke 761/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 761/05 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2005-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1409/06 - Wyrok NSA z 2007-10-19
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Przyznano adwokatowi/radcy prawnemu wynagrodzenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

II SA/Ke 761/05 POSTANOWIENIE Dnia 29 sierpnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika z urzędu o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi M. Ż. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) na rzecz radcy prawnego T. G. wynagrodzenie w wysokości 146,40 (sto czterdzieści sześć i 40/100) złotych, w tym 26,40 (dwadzieścia sześć i 40/100) złotych vat.

Uzasadnienie

Ustanowiona z urzędu, w związku z przyznanym M. Ż. prawem pomocy, radca prawny T. G. w dniu 1 sierpnia 2008r. złożyła wniosek o przyznanie jej wynagrodzenia z tytułu podjęcia czynności prawnych w niniejszej sprawie wskazując, iż koszty te nie zostały uiszczone w żadnej części. Wniosek ten podlegał uwzględnieniu na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/ Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm./.



Powered by SoftProdukt