drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, II SA/Kr 1178/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1178/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-19  
Data wpływu
2006-11-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OZ 1028/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Wojewody z dnia [...]r., [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., znak: [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Jak wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k.42), odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego, radcy prawnemu M. H., dnia [...] stycznia 2008 r.

Skarga kasacyjna została wniesiona przez pełnomocnika skarżącego w dniu 15 lutego 2008r. (k. 53).

Postanowieniem z dnia 28 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę kasacyjną K. K. od wyroku z dnia 4 grudnia 2007 r., ponieważ została wniesiona po terminie.

Jak wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy, odpis tego postanowienie wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego, radcy prawnemu M. H., dnia [...] kwietnia 2008 r.

Dnia [...] kwietnia pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że odpis protokołu rozprawy, na której został wydany wyrok objęty skargą kasacyjną został doręczony na adres skarżącego zamiast na adres jego pełnomocnika. Ponadto ze względu na urlop wypoczynkowy skarżącego oraz odległość między miejscem zamieszkania skarżącego, a kancelarią jego pełnomocnika pełnomocnik mógł zapoznać się z treścią odpisu protokołu dopiero 14 lutego 2008 r. w godzinach popołudniowych. Jak wskazano we wniosku dopiero wtedy mogła być dokończona skarga kasacyjna, a ze względów technicznych uiszczenie wpisu oraz wysłanie skargi kasacyjnej do Sądu mogło nastąpić następnego dnia, czyli 15 lutego 2008 r. Zdaniem skarżącego te okoliczności wskazują, że uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej o jeden dzień nastąpiło bez winy skarżącego, co uzasadnia przywrócenie tego terminu.

Sąd zważył, co następuje:

Twierdzenie zawarte we wniosku o przywrócenie terminu, że odpis protokołu rozprawy, o którego przesłanie wnosił pełnomocnik skarżącego, został błędnie wysłany na adres skarżącego zamiast na adres jego pełnomocnika znajduje

potwierdzenie w aktach sprawy. Jednakże z treści wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jednoznacznie wynika, że pełnomocnik skarżącego był świadomy, że dzień 14 lutego 2008 r. jest ostatnim dniem do wniesienia skargi kasacyjnej. Zatem zawodowy pełnomocnik skarżącego, wysyłając dnia 15 lutego 2008 r. skargę kasacyjną wiedział, że wnosi ją z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej określonego w art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz., 1270 ze zm.), w skrócie ppsa. Należy więc przyjąć, że dzień 14 lutego 2008 r., kiedy zgodnie z twierdzeniami zawartymi we wniosku o przywrócenie terminu, był dniem otrzymania odpisu protokołu rozprawy, co spowodowało uchybienie terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej, był również dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu w rozumieniu art. 87 § 1 ppsa. Zatem nawet uznając, że wniesienie skargi kasacyjnej w dniu 14 lutego 2008 r. nie było możliwe, to od dnia 14 lutego 2008 r. zaczął biec siedmiodniowy termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu określony w art. 87 § 1 ppsa. Termin ten upłynął dnia 21 lutego 2008 r., zaś skarżący, reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej dnia [...] kwietnia 2008 r., a więc dopiero po otrzymaniu postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej z powodu jej wniesienia z uchybieniem terminu.

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej należy uznać za spóźniony i podlegający odrzuceniu na podstawie art. 88 ppsa. Dlatego też orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt