drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Łd 963/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 963/07 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-10-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka
Grzegorz Szkudlarek
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118 art. 36a, art. 54, art. 56 ust. 3, art. 57 ust. 1 i ust. 4
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 par. 18 i par. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Sentencja

Dnia 24 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek, Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka, Protokolant asystent sędziego Anna Łuczyńska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2008 roku sprawy ze skargi H. G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...], znak [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi S. M., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych, stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictwa, łącznie kwotę 309,80 (trzysta dziewięć 80/100) złotych, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu i nakazuje wypłacić powyższą kwotę adwokatowi S. M. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 54, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) zgłosił sprzeciw w sprawie zakończenia przez K. i H. małżonków G. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza energetycznego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki na działce nr 679, położonej w miejscowości Ł. na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w P. z dnia [...] r. Nr [...] i decyzji zmieniającej Starostwa Powiatowego w P. z dnia [...] r. Nr [...].

Uzasadniając organ podał, iż w dniu 26 czerwca 2007 r. K. i H. G. złożyli zawiadomienie o zakończeniu w/w budowy domu jednorodzinnego. Po analizie przedłożonych dokumentów, w szczególności inwentaryzacji geodezyjnej, organ wywiódł, iż inwestycja została zrealizowana w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki. Stwierdzone odstępstwa to m.in. zmiana lokalizacji budynku mieszkalnego, co do założeń projektowych zatwierdzonego projektu budowlanego (budynek miał być usytuowany 7 m od granicy z działką nr 681, usytuowany jest 2 m od granicy), nastąpiła także zmiana lokalizacji zbiornika bezodpływowego na ścieki gdyż projektowano zbiornik w głąb działki nr 679, a zrealizowano na działce nr 681, stanowiącej własność wspólnoty wsi. Organ podniósł, iż zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne o ile dotyczy m.in. zakresu objętego zagospodarowaniem działki lub terenu.

W odwołaniu od powyższej decyzji Państwo G. zarzucili naruszenie przepisów postępowania administracyjnego poprzez brak rozpatrzenia i wyczerpującej oceny materiału dowodowego, jak również obrazę przepisów art. 54 i art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przez niewłaściwe przyjęcie, w świetle zebranego w sprawie materiału, iż zachodzą przesłanki uzasadniające zgłoszenie sprzeciwu. Wskazując na powyższe strony wniosły o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji ewentualnie o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Nie zgadzając się z ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez organ skarżący argumentowali, iż wskazywane odstępstwa trudno uznać za istotne, gdyż nie powodują zagrożeń czy sporów z właścicielem działki nr 681. Wyjaśnili, iż zmiana lokalizacji obiektów była konieczna ze względu na ukształtowanie terenu i możliwość lokalizacji zbiornika bezodpływowego w taki sposób, by nie doprowadzić do immisji, podtopień, które to okoliczności nie były znane odwołującym w dacie wydania pozwolenia na budowę. Na obronę strona podniosła, iż rozpoczęła rozmowy, które mają doprowadzić do wykupu lub zawarcia umowy dzierżawy działki nr 681.

Decyzją z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 105 § 1 K.p.a. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W jej uzasadnieniu organ odwoławczy powtórzył dotychczasowy przebieg postępowania i zajmowane w nim stanowiska stron. Wskazując na poczynione przez organ I instancji ustalenia faktyczne podniósł, iż stwierdzone odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego zostało zakwalifikowane jako prawidłowe. Zgodził się, iż organ nadzoru budowlanego I instancji nie mógł przyjąć zawiadomienia inwestorów, natomiast zobligowany treścią przepisu art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego obowiązany był zgłosić sprzeciw. Dalej wyjaśnił, iż wniesienie sprzeciwu oznacza, że organ I instancji przeprowadzi postępowanie w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem. Ustosunkowując się do zarzutów odwołania [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego powołując się na zgromadzony materiał dowodowy i czynności podejmowane przez organ I instancji, podniósł, iż stawiane zarzuty nie znajdują uzasadnienia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, K. i H. G. wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania, zarzucili naruszenie przepisu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, przez nie poparte zgromadzonym materiałem twierdzenie, iż doszło do istotnego odstąpienia od projektu. Nadto zarzucili naruszenie przepisów art. 138 § 2, art. 7, art. 77, art. 80 K.p.a. poprzez uznanie, iż organ I instancji zebrał pełny materiał dowodowy a następnie przeprowadził wyczerpującą jego ocenę. Skarżący stoją na stanowisku, iż wywody organów są nieprecyzyjne i błędne, organ nietrafnie przyjął, iż zasadnym było zgłoszenie sprzeciwu, tym samym doszło do naruszenia art. 54 i art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Skarżący wskazali także, iż organy nie uwzględniły interesu społecznego i słusznego interesu strony skarżącej, przepisu art. 78 § 1 K.p.a. poprzez niezasadne nie przeprowadzenie dowodów wskazanych przez stronę skarżącą. Organ nie przeprowadził bowiem oględzin w celu zbadania rzeczywistych czynności faktycznych odstąpienia od projektu.

W odpowiedzi na skargę [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł., podtrzymując w pełni stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wniósł o oddalenie skargi.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2008 r. Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) odrzucił skargę K.G.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 powołanego aktu).

Analogiczne unormowanie zawarte zostało w art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Oznacza to, iż sąd bada legalność zaskarżonej decyzji, tj. jej zgodność z prawem materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz prawem procesowym regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej. Sąd rozpoznający sprawę nie może zatem zmienić zaskarżonej decyzji, a jedynie uwzględniając skargę może ją uchylić, stwierdzić jej nieważność lub niezgodność z prawem. W przypadku zaś, gdy nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 145 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega oddaleniu.

W następstwie rozpoznania skargi wniesionej w niniejszej sprawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się w zaskarżonej decyzji oraz w decyzji ją poprzedzającej takich naruszeń prawa, które skutkowałyby koniecznością ich wyeliminowania z obrotu prawnego.

Stosownie do treści art. 54. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Stosownie zaś do treści art. 57 ust. 1 powołanej ustawy do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

Ponadto zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Inwestor jest obowiązany także dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 cyt. ustawy (ust. 3).

Zgodnie z art. 57 ust. 4 Prawa budowlanego, inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt omawianej sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, iż ze znajdującego się w aktach sprawy sporządzonego przez uprawnionego geodetę szkicu inwentaryzacji powykonawczej z dnia 30 maja 2007 r., bezspornie wynika, że inwestorzy zlokalizowali budynek mieszkalny w zbliżeniu do granicy działki, zaś bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo) na działce o nr 681, a zatem niezgodnie z zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatowego w O. projektem zagospodarowania terenu i projektem budowlanym, a więc z odstępstwem od udzielonego pozwolenia na budowę. Okoliczności tej inwestorzy nie kwestionowali podnosząc tylko, iż są to odstępstwa nieistotne, nie powodujące jakichkolwiek zagrożeń, a obecnie prowadzą negocjacje z właścicielem działki o nr 681, na której zlokalizowane jest szambo w celu jej nabycia na własność.

Z punku widzenia legalności skarżonych decyzji należało zatem ocenić, czy powyższe odstępstwa mają charakter istotny w świetle przepisów Prawa budowlanego. Zgodnie bowiem z treścią art. 36 a tej ustawy istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Art. 36 a ust. 5 stanowi natomiast, że nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy m. innymi zakresu objętego zagospodarowaniem działki i terenu. Tak więc przez "istotne odstąpienie" od zatwierdzonego projektu budowlanego należy rozumieć między innymi zmianę lokalizacji obiektu budowlanego, która pociąga za sobą zmianę warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu.

Wykonanie przez inwestorów budynku mieszkalnego oraz zbiornika na ścieki w innym miejscu niż ustalone w dokumentach stanowiących podstawę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z całą pewnością zmienia jego lokalizację przez co też zmienia zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki inwestorów, dodatkowo przekraczając jej granicę, a co za tym idzie jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającym uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, o której mowa w art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego.

Inwestorzy nie legitymują się taką zmianą w formie decyzji wydanej przez organ, zaś podnoszone przez nich argumenty pozaprawne związane z koniecznością powstałą w trakcie procesu budowy ( bliżej niesprecyzowaną ), czy też brakiem negatywnych skutków dla sąsiadów i jakichkolwiek zagrożeń w żadnym razie nie mogą usprawiedliwiać jej braku.

W tym stanie rzeczy, Sąd nie dopatrzył się ani w materiałach sprawy, ani we wskazanej wyżej argumentacji strony skarżącej podstaw do uznania, iż zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu, który mógłby mieć wpływ na wynik sprawy i dlatego na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oddalił skargę, jako nieuzasadnioną.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu orzeczono zgodnie z § 18 i § 19 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

B.C.Powered by SoftProdukt