drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), , Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono wniosek o przywrócenie terninu do wniesienia skargi kasacyjnej, I SA/Ol 409/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 409/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2007-12-11  
Data wpływu
2007-08-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Zofia Skrzynecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terninu do wniesienia skargi kasacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zofia Skrzynecka po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym wniosku S.K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt I SA/Ol 409/07 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]", Nr "[...]", w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt I SA/Ol 409/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę S.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 3 października 2007 r. do Sądu wpłynął wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wymienionego wyroku. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie skarżącej w dniu 5 listopada 2007 r. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2007 r., po rozpoznaniu wniosku strony z dnia 6 listopada 2007 r., Referendarz Sądowy przyznał stronie prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmujące ustanowienie doradcy podatkowego w celu sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu. W dniu 3 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wyznaczenie doradcy podatkowego dla skarżącego.

Pismem złożonym do Sądu osobiście w dniu 3 grudnia 2007 r. skarżący zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wymienionego wyroku. W jego uzasadnieniu podniósł, iż w związku z uprawomocnieniem się postanowienia w przedmiocie prawa pomocy w dniu 3 grudnia 2007 r. i wystąpieniem Sądu o wyznaczenie doradcy podatkowego przez Okręgową Izbę Doradców Podatkowych nie będzie możliwe zachowanie 30 – dniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., przewiduje, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanawia przywrócenie terminu. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W myśl jednak art. 88 p.p.s.a. sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym wniosek o przywrócenie terminu spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny. Wniosek uznaje się za niedopuszczalny, gdy brak jest ustawowych warunków jego dopuszczalności, np. jeśli został złożony po upływie roku od uchybionego terminu, a nie dotyczy przypadku wyjątkowego, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego, jeżeli wniosek nie dotyczy terminu procesowego oraz jeżeli czynność strony była dokonana w terminie – B. Dauter /w:/ B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2005, s. 222. W tym ostatnim przypadku przywrócenie terminu jest niedopuszczalne, albowiem zgodnie z treścią art. 86 § 1 p.p.s.a. przywrócić można jedynie termin, któremu strona uchybiła. Niemożliwym jest natomiast, z uwagi na bezprzedmiotowość takiego żądania, przywrócenie terminu w sytuacji, gdy wniosek o przywrócenie terminu zgłoszony został w czasie, kiedy termin do dokonania czynności procesowej jest jeszcze otwarty. Wynika to także z treści art. 87 § 4 p.p.s.a., zgodnie z którym równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Stosownie do art. 85 p.p.s.a. czynność podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Dopiero wówczas strona może racjonalnie powoływać się na brak zawinienia z jej strony w niezachowaniu terminu.

W niniejszej sprawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został złożony w dniu 3 grudnia 2007 r. Natomiast termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu 5 grudnia 2007 r. Wniosek o przywrócenie terminu, któremu w istocie skarżący nie uchybił, uznać zatem należy za niedopuszczalny.

Jednocześnie Sąd wskazuje, iż złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy nie wpływa na bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, ale termin ten może być przywrócony, jeśli jego dotrzymanie okazało się z przyczyn niezawinionych niemożliwe.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 88 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt