drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Prawo pomocy Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, I SA/Kr 388/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 388/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-18  
Data wpływu
2008-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Anna Znamiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II FZ 471/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 2, art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Anna Znamiec po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. D. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2008 r. o zwolnieniu W. D. od kosztów sądowych i ustanowieniu dla skarżącego adwokata, w sprawie ze skargi W. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek W. D. z dnia[...].03.2008 r. o zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie radcy prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]nr[...], stwierdzające niedopuszczalność zażalenia na ostateczne i prawomocne postanowienie tego organu z dnia [...]nr [...]o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadku po zmarłej S.D.

Referendarz WSA w Krakowie postanowieniem z dnia 20.05.2008 r. przyznał W. D. prawo pomocy w pełnym zakresie, zwalniając go od kosztów sądowych i ustanawiając dla skarżącego adwokata.

Na powyższe postanowienie, doręczone w dniu 3.06.2008 r., skarżący wniósł sprzeciw pismem datowanym na 16.06.2008 r., nadanym w Urzędzie Pocztowym w B. dnia 17.06.2008 r. (data wpływu do Sądu - 19.06.2008 r.). Do pisma skarżący załączył dowody w postaci zdjęć nieostemplowanej koperty, potwierdzenia nadania przesyłki do WSA w Krakowie w dniu 11.06.2008 r. (Urząd Pocztowy w T.) oraz wyjaśnienia przyczyn, które uniemożliwiły mu nadanie sprzeciwu w ustawowym terminie, tj. do 10.06.2008 r. Sąd potraktował niniejsze wyjaśnienia jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. W. D. podnosi, iż w dniu 10.06.2008 r. udał się wieczorem do K., żeby w Urzędzie Pocztowym przy ul. L. [...]nadać przesyłkę ze sprzeciwem, jednak uniemożliwił mu to "nielegalny strajk poczty". W związku z tym dnia następnego nadał w T. pismo z zawiadomieniem o tym fakcie oraz prośbą o uwzględnienie terminu.

Pismo to do chwili obecnej nie wpłynęło do tut. Sądu. Natomiast sam sprzeciw wraz z wyjaśnieniami przyczyn uchybienia terminowi został nadany w dniu 17.06.2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 259 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - zwanej dalej "p.p.s.a.") sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia lub zarządzenia, o czym strona została prawidłowo pouczona oraz zdawała sobie z tego sprawę, jak wynika z treści wyjaśnień dotyczących przyczyn uchybienia terminowi. Natomiast w świetle postanowień art. 86 i 87 p.p.s.a. uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki : 1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; 2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi; 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin (w tym przypadku złożenie sprzeciwu); 4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu; 5) powstaną ujemne dla strony skutki w zakresie postępowania sądowego.

W ocenie tut. Sądu skarżący spełnił cztery spośród pięciu w/w przesłanek. W. D. wystąpił bowiem z wnioskiem o przywrócenie terminu, nadanym w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, czyli 17.06.2008 r., jak również jednocześnie dopełnił czynności, dla której określony był termin (złożenie sprzeciwu od postanowienia referendarza WSA w Krakowie z dnia 20.05.2008 r.). Skarżący uwiarygodnił w sposób wystarczający, iż miały miejsce okoliczności, które uniemożliwiły mu nadanie pisma w ustawowym terminie. Strajk poczty w tamtym okresie i związane z tym niedogodności są faktem powszechnie znanym.

Sąd pragnie jednak zwrócić skarżącemu uwagę, iż przedmiotowe postanowienie z dnia 20.05.2008 r. nie dotyczyło przekazania jego zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ani Trybunału Konstytucyjnego, a odnosiło się do korzystnego dla strony rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa pomocy, o co sam skarżący się ubiegał, składając wniosek z dnia 19.03.2008 roku. Postanowieniem tym przyznano mu prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolniono go od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowiono dla skarżącego adwokata. Postanowienie to zawierało zatem najkorzystniejsze z możliwych rozstrzygnięcie. Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, a następnie rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy nie zmieniłoby sytuacji procesowej skarżącego, gdyż prowadziłoby do tego samego rozstrzygnięcia.

Dlatego też Sąd stanął na stanowisku, iż uchybienie w/w terminowi do złożenia sprzeciwu nie powoduje dla strony w przedmiocie prawa pomocy ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego. Zgodnie zaś z art. 86 § 2 p.p.s.a. przywrócenie terminu w takiej sytuacji jest niedopuszczalne i nie podlega uznaniu Sądu. Spóźniony lub niedopuszczalny z mocy ustawy wniosek należy odrzucić na zasadzie art. 88 p.p.s.a. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie art. 88 w zw. z art. 86 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt