drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, III SA/Wa 601/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 601/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2007-03-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lidia Ciechomska-Florek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I FZ 595/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11
I FZ 298/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Ciechomska - Florek, , po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej T. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 601/07 w sprawie ze skargi T. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 r. postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną -

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 15 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę T. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2006 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 r.

Odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczono Skarżącemu w dniu 21 maja 2008 r. Jednocześnie pouczono stronę, iż od postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub w sprawach obowiązków podatkowych doradcą podatkowym – pod rygorem jej odrzucenia.

W dniu 18 czerwca 2008 r. Skarżący nadał w urzędzie pocztowym osobiście sporządzoną skargę kasacyjną od powyższego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)- zwanej dalej "p.p.s.a." skarga kasacyjna powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższego wymogu nie stosuje się jedynie, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga kasacyjna w sprawach obowiązków podatkowych może być również sporządzona przez doradcę podatkowego. Przepisy p.p.s.a. wyraźnie wskazują więc, kto może sporządzić skargę kasacyjną. Nie przewidują w tym zakresie możliwości sporządzenia skargi kasacyjnej przez stronę nie będącą jedną z ww. osób (adwokat, radca prawny itp.).

W przesłanym Skarżącemu wraz z odpisem postanowienia z uzasadnieniem piśmie przewodnim poinformowano go o wymogu sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika. Pouczenie to jest wyraźne i jasno wskazuje, iż brak sporządzenia skargi kasacyjnej przez jedną z wymienionych osób spowoduje jej odrzucenie.

Zgodnie z treścią art. 178 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Skoro skarga kasacyjna wniesiona przez Skarżącą, pomimo pouczenia, nie została sporządzona przez żadną z osób wymienionych w art. 175 § 1- 3 p.p.s.a., jest ona niedopuszczalna. Z tego też względu podlega odrzuceniu.

Sąd, mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt