drukuj    zapisz    Powrót do listy

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono zażalenie, II SA/Wr 273/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 273/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-09  
Data wpływu
2007-05-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alicja Palus /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 733/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 3 i 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Palus, po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

J. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2006r. /sygn. akt II SA/Wr 661/05/ uchylającym postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] /Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania.

Postanowieniem z dnia [...] /sygn. akt II SA/Wr 273/07/ Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę wniesioną w opisanej powyżej sprawie.

Pismem z dnia [...] J. K. wniósł skargę kasacyjną na to postanowienie. Skarga kasacyjna została następnie odrzucona postanowieniem Sądu z dnia [...] wobec jej niedopuszczalności wynikającej z niespełnienia wymogu sporządzenia tego pisma przez uprawniony podmiot tj. radcę prawnego lub adwokata.

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia został skarżącemu doręczony prawidłowo w dniu [...].

Na postanowienie Sądu o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. K. wniósł w dniu [...] /nadając pismo w polskim urzędzie pocztowym/ zażalenie, sporządzone osobiście.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej może być skutecznie wniesione, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm./ oraz jest sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego stosownie do treści art. 194 § 4 tej ustawy.

Trzeba przy tym na wstępie podkreślić, iż odnoszące się do formy zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej a zawarte w treści art. 194 § 4 u.p.p.s.a sformułowanie "zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego /sformułowanie to zawiera również art. 175 § 1 odnoszący się do skargi kasacyjnej/ należy rozumieć jako bezwzględny obowiązek jego sporządzenia przez profesjonalny podmiot, w tym przypadku przez radcę prawnego bądź też adwokata. Naczelny sąd Administracyjny w postanowieniu z 27 lipca 2004 r. /FZ 178/04, niepubl./ dokonał analizy tego sformułowania, podkreślając, że w słownikach języka polskiego zawarte są różne znaczenia wyrazów "powinno" , "powinna". W Słowniku języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. II s. 870 wyrazowi "powinno" przydaje się znaczenie obowiązkowego, należnego, pożądanego, oczekiwanego, spodziewanego. W języku prawniczym, używanym w aktach normatywnych i w orzecznictwie sądowym, utrwalone jest rozumienie wyrażenia " powinno być sporządzone" jako obowiązku sporządzenia. Taka wykładnia wyrażenia "powinno być sporządzone" potwierdzona została również w najnowszym po reformie sądownictwa administracyjnego, orzecznictwie NSA, czego przykładem są między innymi postanowienia NSA z dnia 9 marca 2004 r., FSK 222/04 oraz z 16 marca 2004 r. i FSK 209/04 i FSK 282/0, niepubl.).

Natomiast przez zawarte w art. 194 § 4 u.p.p.s.a pojęcie "sporządzenie" zażalenia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej" należy rozumieć jego napisanie i podpisanie przez adwokata lub radcę prawnego.

Jak wynika to z akt rozpoznawanej sprawy zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej zostało sporządzone przez skarżącego osobiście a zatem nie spełnia ona nałożonego art. 194 § 4 u.p.p.s.a wymogu niezbędnego do skutecznego wniesienia tego zażalenia, a mianowicie sporządzenia go przez uprawniony podmiot tj. adwokata lub radcę prawnego.

Z tych względów Sąd uznał wniesione w tej sprawie zażalenie za niedopuszczalne, wobec czego należało je odrzucić stosownie do treści art. 178 w zw. z art. 194 § 2 i art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt