drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Gd 467/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 467/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-07-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Sławomir Kozik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie określenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 3 czerwca 2008 r. skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła skargę na opisaną powyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej.

Stosownie do art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; w skrócie p.p.s.a.), pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W myśl art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. Skoro przedmiot niniejszej sprawy kwalifikuje się do tej drugiej kategorii wpis winien być uiszczony wraz z wniesieniem skargi, bez dodatkowego wezwania o wpłatę.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd, na mocy art. 221 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt