drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Żadne z wyżej wymienionych, I SA/Gl 453/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 453/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2007-11-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-06-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Ryszard Mikosz /przewodniczący/
Przemysław Dumana
Eugeniusz Christ /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązane
II FZ 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Żadne z wyżej wymienionych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Mikosz, Sędziowie NSA Przemysław Dumana, Eugeniusz Christ (spr.), Protokolant Aleksander Batoryna, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2007 r., w sprawie ze skargi Spółki Wodnej [...] w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości wniosku Gminy i Miasta K. o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania postanawia odmówić wnioskodawcy dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 kwietnia 2007 r. Spółka Wodna [...] w R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. – skargę na decyzję tegoż organu z dnia [...] Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy i Miasta K. z dnia [...] Nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2006.

Następnie w piśmie z dnia 26 listopada 2007 r. adwokat S. K. – przedkładając pełnomocnictwo Burmistrza Gminy i Miasta K. z dnia

20 listopada 2007 r. – zawarł wniosek o dopuszczenie Gminy i Miasta K. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania sądowego. Na uzasadnienie wniosku pełnomocnik – powołując się na treść art. 165 ust. 2 Konstytucji – podniósł, iż wynik postępowania w niniejszej sprawie ma bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Gminy i Miasta K. w zakresie ustalenia zobowiązań skarżącej Spółki stanowiących dochód Gminy. Przesądza to zatem o istnieniu interesu prawnego po stronie Gminy do działania w sprawie w charakterze uczestnika postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a., osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności (§ 2 art. 33 P.p.s.a.).

W związku z powyższym, w postępowaniu przed sądem administracyjnym oprócz stron, tj. skarżącego i organu, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, mogą brać udział uczestnicy na prawach strony, o których mowa w art. 33 § 1 P.p.s.a. oraz pozostali uczestnicy, których dotyczy § 2 tego przepisu.

Należy podkreślić, że pierwszy z wymienionych przepisów nie może dotyczyć Gminy i Miasta K., gdyż w postępowaniu podatkowym jej organ – Burmistrz Gminy i Miasta K. – działał jako organ podatkowy, zatem nie mógł być "osobą, która brała udział w postępowaniu administracyjnym". Postępowanie administracyjne należy bowiem rozumieć, jako postępowanie przed organem administracji publicznej, a takim niewątpliwie w rozpatrywanej sprawie był Burmistrz Gminy i Miasta K. Gmina wydając przez swój organ decyzję administracyjną działa jak organ administracji publicznej – organ państwa (tak postanowienie NSA z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt II FSK 818/05).

Zdaniem Sądu, wnioskodawca nie spełnia też przesłanki uczestnictwa w postępowaniu sądowym wynikającej z § 2 w/w przepisu. Po pierwsze – co już zostało podkreślone – Gmina i Miasto K. jako jednostka samorządu terytorialnego, której organ występuje w ustawowej roli organu podatkowego pierwszej instancji nie ma uprawnień strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie podatkowej rozstrzyganej przez ten organ. Warto w tym miejscu wskazać na pogląd wyrażony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził m.in. w wyroku z dnia 15 lutego 2006 r. sygn. akt I OSK 460/05, iż stroną postępowania sądowoadministracyjnego, a wcześniej administracyjnego nie może być gmina, której organ wydał zaskarżoną decyzję pierwszej instancji. Jej rola w postępowaniu skończyła się bowiem z chwilą wydania zindywidualizowanego aktu prawnego (decyzji, postanowienia) skierowanego w stosunku do podmiotu znajdującego się na zewnątrz administracji publicznej (podobnie: w postanowieniu z dnia 15 października 1990 r. sygn. akt SA/Wr 990/90).

Dlatego też zasadnym wydaje się być twierdzenie, że powierzenie organowi gminy właściwości do orzekania w sprawie podatkowej wyłącza możliwość uznania gminy za osobę, której interesu prawnego dotyczy prowadzone postępowanie podatkowe lub sądowoadministracyjne w takiej sprawie. Gmina, której organ wydał decyzję w sprawie w pierwszej instancji nie może być uczestnikiem takich postępowań.

Po drugie gmina jako osoba prawna reprezentowana przez właściwy organ nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy P.p.s.a., gdyż wynik toczącego się w niniejszej sprawie postępowania sądowoadministracyjnego nie "dotyczy jej interesu prawnego" lecz co najwyżej interesu faktycznego (majątkowego). Rozstrzygnięcie Sądu w zakresie kontroli legalności zaskarżonej decyzji nie będzie bowiem dotyczyło praw i obowiązków gminy wynikających z przedmiotu postępowania, a to z uwagi na nieistnienie takich praw i obowiązków, po stronie gminy, skoro nie odnosi się do nich decyzja, na którą skarżąca Spółka Wodna złożyła skargę. Fakt, iż dochodem gminy jest podatek określony (ustalony) zaskarżoną decyzją nie stanowi wystarczającej ani uzasadnionej podstawy do twierdzenia o istnieniu interesu prawnego gminy w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej skarżącej. Gmina jest podmiotem zainteresowanym takim rozstrzygnięciem, nie może jednak tego "zainteresowania" poprzeć stosowną normą prawną, która by uprawniała gminę do występowania z żądaniem realizacji tak określonego roszczenia. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego, finansowego czy procedury sądowoadministracyjnej nie dają gminie uprawnienia do występowania w charakterze strony czy uczestnika w postępowaniu sądowym czy podatkowym dotyczącym innej osoby, jej konkretnej sprawy czy decyzji podatkowej. Należy bowiem wskazać, że uprawnienie procesowe do udziału w postępowaniach administracyjnych lub sądowych, które nie dotyczą bezpośrednio interesu, w tym prawnego, danego podmiotu powinny wynikać wprost i w sposób wyraźny z przepisu ustanawiającego takie prawo.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w postanowieniu uznając, że Gmina i Miasto K. nie jest osobą, o której mowa w art. 33 § 1 i § 2 ustawy P.p.s.a.

SJ/Powered by SoftProdukt