drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, I SA/Po 195/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 195/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-05-29  
Data wpływu
2008-02-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Violetta Mielcarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FZ 401/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05
I SA/Po 194/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245, art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T K o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: oddalić wniosek /-/V.Mielcarek

Uzasadnienie

Wpis sądowy od skargi wynosi [...].

Wobec tego TK, reprezentowany przez doradcę podatkowego JC, złożył sporządzony w dniu [...] na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Jak wynika z uzasadnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący podał, że sytuacja, w jakiej znalazł się od momentu wszczęcia postępowań celnych przez organ celny w stosunku do jego firmy do momentu wydania decyzji obciążających go kwotą należności celno-podatkowych, ulega ciągłemu pogorszeniu. Zakończenie części postępowań administracyjnych uniemożliwiło jemu dalszą działalność i postawiło w obliczu bankructwa, a liczne nieprawidłowości wskazane przez niego w skardze dowodzą o zbyt pobieżnym potraktowaniu przez organ celny, nie tylko podstaw do wydania zaskarżonych decyzji, ale przede wszystkim wskazują na nieprawidłowe zastosowanie przepisów prawa, co w efekcie doprowadziło do wydania decyzji niezgodnie z obowiązującym prawem. Skarżący podał, że w [...] przez dłuższy czas przebywał w areszcie z uwagi na prowadzone postępowanie prokuratorskie, które do chwili obecnej ciągle trwa, a podjęte próby zatrudnienia z uwagi na tę okoliczność kończą się fiaskiem, utrzymywanie działalności gospodarczej stanowi zaś podstawę do dalszej obrony jego interesów w trwających sporach z organami celnymi i skarbowymi. Skarżący oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i z synami. Nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych i wartościowych przedmiotów. Pomiędzy skarżącym a jego małżonką w dniu [...] ustanowiona została rozdzielność majątkowa, jednak wg oświadczenia małżonki ona również nie ma żadnego majątku ani też nie osiąga żadnego dochodu. Wnioskodawca podał, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie osiąga dochodu. Żona skarżącego natomiast nie pracuje. Skarżący wskazał, że koszty miesięcznego utrzymania wynoszą około [...], przy czym mieszkanie, media, RTV, telefon [...], wyżywienie [...], inne opłaty [...].

Na wezwanie z dnia [...] T K w odpowiedzi z dnia [...] podał, że z uwagi na rozdzielność majątkową trwającą od [...] pomiędzy skarżącym a jego żoną nie jest w stanie przedłożyć zeznań podatkowych żony za [...].Jednakże z przekazanych przez żonę informacji wynika, ze nie osiągnęła ona w [...] żadnego dochodu. Wskazał, że nie posiada rachunków bankowych, lokat oraz kont bankowych. Z otrzymanych przez małżonkę informacji wynika, że ona również nie posiada żadnych oszczędności, rachunków bankowych, kont oraz lokat. Koszty miesięcznego utrzymania wynoszą [...], przy czym [...]: koszty dzierżawy mieszkania ([...]), RTV ([...]), telefon ([...]), leki ([...]), energia elektryczna ([...]), gaz ([...]), [...] wyżywienie, [...] inne opłaty (m.in. kształcenie dzieci - opłata zajęć sportowych dla dzieci). Skarżący wskazał, że nie ma kredytów bankowych, zarówno on jak i jego żona nie posiadają samochodów osobowych, nie osiągają żadnych dodatkowych dochodów i nie korzystają z pomocy opieki społecznej. Małżonka skarżącego jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, a z jej oświadczeń wynika, że brak jest w stosunku do jej wykształcenia i kwalifikacji propozycji pracy, żona ma wykształcenie [...] - zawód [...]. Nieruchomość położona przy ul. Ś nie należy i nigdy nie należała do skarżącego. Wnioskodawca wynajmował powierzchnię sklepową oraz biurową od zarządcy nieruchomości. Natomiast mieszkanie na Os. T [...] należy do ojca skarżącego.

Na kolejne wezwanie z dnia [...] T K w odpowiedzi z dnia [...] wskazał, że z uwagi na rozdzielność majątkową pomiędzy nim a jego małżonką Ż K trwającą od [...] nie jest w stanie przedłożyć rocznych zeznań podatkowych żony za w.w okres. Z uzyskanych od żony informacji wynika, że nie osiągnęła ona żadnego dochodu w [...]. Synowie skarżącego uczą się i nie uzyskują żadnych dochodów. Lokal mieszkalny zajmowany przez skarżącego i jego rodzinę należy do jego ojca. Powierzchnia lokalu wynosi [...] m2. Żona skarżącego - zgodnie z oświadczeniem skarżącego - zarejestrowana jest w Urzędzie Pracy od [...], bez prawa do zasiłku. Skarżący, pomimo wezwania, nie przedłożył zaświadczenia o zarejestrowaniu małżonki w Urzędzie Pracy. Wnioskodawca oświadczył, że jego małżonka nie pracuje od [...]. T K środki na swoje utrzymanie i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym otrzymuje z bezzwrotnej pomocy teściów i ojca i jest to kwota łączna w wysokości [...]. Pomoc otrzymuje w okresach miesięcznych od [...], kiedy to został osadzony w areszcie. Skarżący nie jest w stanie udzielić odpowiedzi dotyczącej kwot uzyskiwanych dochodów przez ojca i teściów, bowiem nie posiada takich informacji, ponadto ojciec jak i rodzice jego żony odmówili udzielenia informacji w tej kwestii. Żona skarżącego utrzymuje się ze środków otrzymywanych jako bezzwrotna pomoc od teścia i swoich rodziców. Środki te wykorzystywane są na zapewnienie utrzymania koniecznego całej rodziny, nieznane są skarżącemu fakty przeznaczania wspólnych środków finansowych na osobiste utrzymanie żony. Skarżący oświadczył, że w ostatnich [...] miesiącach nie poniósł żadnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca poza JC nie zatrudnia żadnej innej osoby. Do pisma załączył kserokopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku [...], z którego wynika, iż w [...] nie uzyskał żadnego przychodu, nie poniósł kosztów uzyskania przychodów i nie uzyskał żadnego dochodu. Załączył również kserokopię umowy o pracę zawartej w dniu [...] z JC na [...] etatu za wynagrodzeniem w wysokości [...].

W świetle art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zasadą jest, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Wyjątkiem od tej zasady jest instytucja prawa pomocy i zgodnie z art. 245 § 1 cyt. ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (por. art. 245 § 2 i § 3 ustawy). Art. 246 § 1 wyżej powołanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje :

1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zauważyć należy, że instytucja prawa pomocy wiąże się ściśle z realizacją jednego z podstawowych standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Stanowi ona wyjątek od ogólnej zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania i zapewnia osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możność obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu sądowym jest formą dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywoływania uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc powinien więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa (por. post. SN z dnia 24 września 1984r., sygn. akt II CZ 104/84).

Biorąc pod uwagę powyższe zauważa się, że z przepisów regulujących instytucję prawa pomocy wynika jednoznacznie, iż ciężar udowodnienia braku możliwości pokrycia kosztów postępowania spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy, a z oświadczeń skarżącego, które zostały złożone w niniejszej sprawie, to nie wynika. Argumentacja skarżącego odnosząca się co do braku jakichkolwiek środków finansowych na pokrycie wpisu należnego od skargi w rozpatrywanej sprawie nie jest wiarygodna. Skarżący wprawdzie nie posiada żadnego majątku nieruchomego, oszczędności i wartościowych przedmiotów, oraz zarówno on jak i jego żona nie uzyskują żadnego dochodu, to jednak na miesięczne utrzymanie przeznaczają kwotę około [...]. Skarżący podniósł, że środki na miesięczne utrzymanie otrzymuje od ojca i teściów, jednakże nie podał jakie konkretnie kwoty otrzymuje od w.w osób, jak również nie uprawdopodobnił, iż rzeczywiście taką pomoc od tych osób od [...] otrzymuje. Nie podał także, mimo wezwania, w jakiej wysokości ojciec i teściowie otrzymują miesięczne dochody, z jakiego tytułu, a zatem nie uwiarygodnił, iż osoby te są w stanie łożyć na utrzymanie skarżącego i jego rodziny łącznie kwotę [...] miesięcznie. Skarżący podał, że jego żona zarejestrowana jest w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna od [...], jednakże, pomimo wezwania, nie przedłożył dokumentu, z którego wynikałoby, od kiedy ŻK jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, Natomiast z przedłożonej do akt sprawy o sygn. akt [...] decyzji Starosty wynika, że orzeczono o uznaniu ŻK za osobę bezrobotną z dniem [...], bez prawa do zasiłku. Ponadto skarżący oświadczył, że w ostatnich [...] miesiącach nie poniósł żadnych kosztów działalności gospodarczej. Z przedłożonej natomiast kserokopii umowy o pracę zawartej w dniu [...] wynika, że zatrudnił osobę fizyczną na [...] etatu za wynagrodzeniem. Skarżący nie wskazał z jakich środków finansowych i z jakiego źródła uzyskanych wypłaca wynagrodzenie swojemu pracownikowi

Skoro twierdzenia skarżącego są niekonsekwentne, nielogiczne i niewiarygodne, wniosek T K na podstawie art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 z cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało oddalić.

/-/V.MielcarekPowered by SoftProdukt