drukuj    zapisz    Powrót do listy

6166  Łowiectwo 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynn, Inne, Sejmik Województwa, *Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części, II SA/Wr 276/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 276/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2018-08-02 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2018-04-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alicja Palus /przewodniczący/
Olga Białek /sprawozdawca/
Wojciech Śnieżyński
Symbol z opisem
6166  Łowiectwo
642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynn
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Sejmik Województwa
Treść wyniku
*Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części
Powołane przepisy
Dz.U. 1997 nr 78 poz 483 art. 31 ust. 3, art. 190
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Dz.U. 2015 poz 2168 art. 27 ust. 1
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus Sędziowie: Sędzia WSA Olga Białek (spr.) Asesor WSA Wojciech Śnieżyński Protokolant: Michał Melnyczenko po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi K. S. i A. S. na rozporządzenie Wojewody D. z dnia [...] grudnia 2005 r. w przedmiocie podziału województwa d. na obwody łowieckie I. stwierdza nieważność zaskarżonego rozporządzenia w zakresie obwodu łowieckiego nr [...] w części dotyczącej działki nr [...] położonej w P. gmina K. o pow. [...] ha. II. zasądza od Sejmiku Województwa D. na rzecz strony skarżącej kwotę 797 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.Powered by SoftProdukt