drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Ubezpieczenie społeczne, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Zasądzono zwrot wpisu sądowego, V SA/Wa 2702/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2702/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-07  
Data wpływu
2007-11-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Dopierała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Ubezpieczenie społeczne
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 239 pkt 1 lit. e i art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący - Asesor WSA - Danuta Dopierała po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.L. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] maja 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. postanawia: - zwrócić skarżącej A.L. nienależnie uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie [...] zł ([...] złotych), z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wpisany do rejestru opłat sądowych pod poz. [...], w dniu [...] lipca 2007 r.

Uzasadnienie

W dniu 4 lipca 2007 r., skarżąca A.L. uiściła wpis sądowy od skargi

na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] maja 2007 r. o numerze [...].

Zgodnie z treścią art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż wpłacona na rachunek Sądu kwota (wpis w wysokości [...] zł zarejestrowany pod pozycją [...] w dniu [...] lipca 2007 r.) jako nienależna, podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt