drukuj    zapisz    Powrót do listy

6146 Sprawy uczniów, Koszty sądowe, Kurator Oświaty, Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za nieopłaconą pomoc prawną, II SA/Go 246/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 246/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-04-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Joanna Brzezińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6146 Sprawy uczniów
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Kurator Oświaty
Treść wyniku
Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za nieopłaconą pomoc prawną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 224, art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 § 2 ust. 3, § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi małoletniej [...] reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych [...] na decyzję Lubuskiego Kuratora Oświaty w G. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy objęcia nauczaniem indywidualnym postanawia przyznać adwokatowi [...] od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), powiększoną o należną stawkę podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za udzieloną skarżącej pomoc prawną.

Uzasadnienie

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 12 czerwca 2008 r. przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sadowych oraz ustanowienia adwokata. Na tej podstawie po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w Z., na pełnomocnika małoletniej M. G. został wyznaczony adwokat H.W. (k. 63 akt), któremu przedstawiciele ustawowi skarżącej udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa k.82. W piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2008 r. pełnomocnik zgłosił wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia z tytułu udzielonej i nieopłaconej pomocy prawnej. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2008 r. Sąd uwzględniając skargę uchylił zaskarżoną decyzję Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz poprzedzające ją orzeczenie organu pierwszej instancji. Zgodnie z przepisem art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, póz. 1270 z późn.zm.), przywoływana dalej jako "P.p.s.a.", wyznaczony adwokat otrzymuje odpowiednio wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Mając na względzie przytoczone wyżej okoliczności, Sąd uznał, że pełnomocnikowi należy przyznać zarówno wynagrodzenia za zastępstwo prawne udzielone w ramach prawa pomocy w kwocie 240 zł, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, póz. 1348 z późn.zm.), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego typu czynności (§ 2 ust. 3).

Wobec powyższego, na podstawie przepisu art. 250 w związku z art. 224 P.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt