drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Ol 282/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 282/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-07-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Wiesława Pierechod /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FSK 1624/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 , art. 221 , art. 231
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 3 pkt 12 ,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Pierechod po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym ze skargi Spółki cywilnej Ł. S., J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]", Nr "[...]" w przedmiocie: podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W myśl zaś art. 221 p.p.s.a., pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeśli pismo podlega opłacie stałej.

W art. 231 p.p.s.a. określono, w jakich kategoriach spraw należy pobierać opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego. Uzależniono tę kwestię od tego, czy przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne ( wpis stosunkowy) czy inne ( wpis stały). W tym celu na wnoszącego pismo wszczynające postępowanie przed sądem w danej instancji nałożono obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty ( art. 215 i 216 p.p.s.a.)

W niniejszej sprawie w skardze podano wartość przedmiotu sporu 771.328,00 zł. Wstępne badanie wymogów formalnych skargi doprowadziło do ustalenia, że w sprawie powinien być pobrany wpis stały. Skarga dotyczy bowiem ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]", którą po uchyleniu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej Nr "[...]" z dnia "[...]" w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od maja do grudnia 2000r. rozstrzygnięto sprawę tylko w zakresie miesięcy listopad i grudzień 2000r. przez umorzenie postępowania za te miesiące.

Zaskarżona decyzja ostateczna nie określa żadnych należności pieniężnych należało zatem przy wnoszeniu skargi przez Radcę Prawnego uiścić wpis stały w wysokości 500 zł, określony w §2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221 poz. 2193).

Wobec tego, że skarga nie została opłacona, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 221 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt