drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Inne, Inspektor Transportu Drogowego, Odrzucono wniosek, I OSK 852/06 - Postanowienie NSA z 2008-08-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 852/06 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-06-12
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Kacprzak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 2244/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-01
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Odrzucono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6 i par. 3 w zw. z art. 64 par 3 i art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U.UE.L 2004 nr 143 poz 15 art. 58 par 1 pkt 6 i par. 3 w zw. z art. 64 par 3 i art. 193
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
Publikacja w u.z.o.
ONSAiWSA z 2009 r. nr 2, poz.21
Tezy

Rozporządzenie (WE) NR 805/2004 Pralamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r w sprawie utworzenia Europejskiego Tyułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. U. UE L 04. 413 - 15 ) nie ma zastosowania do spraw sądowoadministracyjnych, w tym również do kosztów postępowania między stronami zasądzonych w orzeczeniu sądu administracyjnego

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Kacprzak po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2007 r., sygn. akt I OSK 852/06 w sprawie ze skargi Spółki [...] W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie

W dniu 13 marca 2008 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2007 r., sygn. akt I OSK 852/06 - wydanego w sprawie ze skargi Spółki [...] W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej - w części dotyczącej pkt 2 tego wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Kwestia wydawania dla orzeczeń sądów zaświadczeń europejskiego tytułu egzekucyjnego uregulowana jest w rozporządzeniu (WE) NR 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.U.UE L 04. 143 -15), a w drodze implementacji tego aktu prawa wspólnotowego także w art. 7951-7955 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia NR 805/2004 ma ono zastosowanie jedynie w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na charakter sądu lub trybunału i nie rozciąga się w szczególności na sprawy skarbowe, celne lub administracyjne, ani na dotyczące odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej. Co więcej, powołane rozporządzenie stosuje się wyłącznie do roszczeń bezspornych w rozumieniu jego art. 3. Z powyższego wynika zatem, iż rozporządzenie to nie ma zastosowania do spraw publicznoprawnych (administracyjnoprawnych) i orzeczeń wydanych w takich sprawach. Nie stosuje się go więc do spraw sądowoadministracyjnych, z uwagi na zakres i przedmiot postępowania przed sądami administracyjnymi określone w przepisach art. 184 Konstytucji RP oraz art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) i art. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.). Zagadnienie rozgraniczenia spraw cywilnych i handlowych oraz spraw publicznoprawnych było rozważane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który m.in. w orzeczeniu z dnia 14 października 1976 r. nr 29/76 (Zb. Orzecz. 1976 r., s. 1541) stwierdził, że rozstrzygnięcie co do sporu prawnego między organem władzy, a jednostką w związku z wykonywaniem uprawnień władczych, nie dotyczy sprawy cywilnej i handlowej. Stanowisko to znalazło potwierdzenie także w orzeczeniach ETS z dnia 14 listopada 2002 r. C-271/00 (Zb. Orzecz. 2002, I-10489) i z dnia 15 maja 2003 r. C-266/01 (Zb. Orzecz. 2003, I-4867).

Rozpoznawany wniosek dotyczy wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2007 r., sygn. akt I OSK 852/06 w zakresie pkt 2 tego orzeczenia tj w zakresie zasądzonych kosztów postępowania kasacyjnego. Przedmiotowe orzeczenie zostało wydane w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a zatem rozporządzenie NR 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych nie ma do niego zastosowania. Faktu tego nie zmienia okoliczność, iż wniosek dotyczy zasądzonych kosztów postępowania kasacyjnego. Według przepisów art. 200-209 p.p.s.a. koszty postępowania między stronami ustalane są przez sąd orzekający w danej sprawie jako pokrycie wydatków związanych z postępowaniem w tej sprawie i są immanentnym elementem orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji. Są one zatem bezpośrednio związane z przedmiotem postępowania i rozstrzygniętej sprawy sądowoadministracyjnej. W związku z powyższym skoro przepisy wspólnotowe dotyczące Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego nie mają zastosowania do spraw sądowoadministracyjnych, to nie stosuje się ich również do kosztów postępowania między stronami zasądzonych w orzeczeniu sądu administracyjnego. Rozpoznawany wniosek podlega zatem odrzuceniu jako niedopuszczalny.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 64 § 3 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt