drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono przyznania prawa pomocy, I SA/Lu 399/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Lu 399/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2008-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 2 pkt 7, art. 246 par. 1 pkt 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. W., W. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Strona skarżąca M. W. na urzędowym formularzu wniosku

o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy

w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych

i ustanowienie adwokata.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje

w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonego w zwrocie szacunkowym stanu faktycznego. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej realne, istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

Przed przystąpieniem do określeniem wysokości obciążeń finansowych związanych z niniejszym postępowania określenia wymaga wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość przedmiotu zaskarżenia ma bowiem decydujący wpływ na wysokość obciążeń finansowych.

Skarżący wezwani do określenia wartości przedmiotu zaskarżenia wskazali kwotę [...] złotych. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszym postępowaniu jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie określającą zobowiązanie podatkowe skarżących od czynności cywilnoprawnej na kwotę [...] złotych. Jak wynika z akt administracyjnych niniejszej sprawy skarżący dokonując czynności cywilnoprawnej, od której zobowiązanie podatkowe decyzją organu I instancji określono na kwotę [...] złotych uiścili podatek od czynności cywilnoprawnej w kwocie [...] złotych. Zgodnie zaś z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt I FPS 7/07 w świetle przepisów art. 231 p.p.s.a. w związku z art. 215 p.p.s.a. i art. 216 p.p.s.a. wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi tylko ta część należności pieniężnej, która została zakwestionowana w skardze. Wnosząc skargę od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie określającą zobowiązanie podatkowe skarżących od czynności cywilnoprawnej na kwotę [...] złotych skarżący w istocie zakwestionowali różnicę pomiędzy uiszczonym przez siebie podatkiem od czynności cywilnoprawnych

a kwotą zobowiązania ustaloną decyzją organu administracji I instancji.

Również wskazanie przez skarżących, jako wartości przedmiotu zaskarżenia kwoty [...] złotych, którą kwestionują oni w skardze, jako przyjętą przez organ I instancji podstawę naliczenia zobowiązania podatkowego dowodzi, że w istocie kwestionują oni zobowiązanie podatkowe określone decyzją organu I instancji. To zaś dowodzi tego, że wartość przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie to różnica pomiędzy uiszczonym przez skarżących zobowiązaniem podatkowym a zobowiązaniem podatkowym określonym w decyzji organu administracji I instancji.

Podsumowując poczynione powyżej uwagi dotyczące wartości przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie stwierdzić należy, że wartość przedmiotu zaskarżenia w rozpoznawanej sprawie to kwota różnicy pomiędzy zobowiązaniem podatkowym określonym decyzją organu I instancji a podatkiem od czynności cywilnoprawnej uiszczonym przez skarżących. Tak, więc wartość przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawi wynosi [...] złotych.

W związku z tym, że w rozpoznawanej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi [...] złotych jego koszty sądowe każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 1 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 7, § 3 w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).

Również wysokość minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego dla reprezentowania strony skarżącej w niniejszym postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji nie przekroczy 100 złotych. Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata w sprawie niniejszej wynosi 60 złotych netto (§ 6 pkt 1 w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) – 73,20 złotych brutto (§2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z oświadczenia strony skarżącej wynika, że pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z mężem oraz dzieckiem, z którymi zamieszkuje

w domu o powierzchni [...] m2 i utrzymuje się z dochodów wynoszących łącznie [...] złotych. Wykazane przez stronę skarżącą stałe miesięczne koszty utrzymania wynoszą łącznie [...] złotych.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca nie wykazała, że nie jest

w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania bądź, iż poniesienie przez nią pełnych kosztów postępowania zagraża jej oraz jej rodzinie uszczerbkiem w koniecznych kosztach utrzymania.

Miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi [...] złotych zaś stałe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wynoszą [...] złotych. Porównanie oby tych kwot wskazuje, że po poniesieniu stałych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego pozostaje kwota [...] złotych. Zestawienie wysokość każdego z kosztów sądowych związanych z niniejszym postępowaniem oraz wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia adwokata z kwotą otrzymaną po odjęciu od dochodów gospodarstwa domowego strony skarżącej wykazanych przez nią wydatków wskazuje, że poniesienie przez stronę skarżącą każdego jednego z kosztów sądowych jak i stawki minimalnego wynagrodzenia adwokata nie przekracza jej możliwości finansowych oraz nie zagraża uszczerbkiem w koniecznych jej oraz jej rodzinie kosztach utrzymania. Z tego powodu referendarz sądowy odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt