drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie zażalenia, Prokurator, Odrzucono zażalenie, I OZ 1030/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 1030/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-12-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-12-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SAB/Kr 18/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-12
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 § 1 pkt 4, art. 178 i 180 w zw. z art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 18/07 o odrzuceniu sprzeciwu na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 9 maja 2011 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Zachód w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 września 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 18/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił sprzeciw P. B. na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 9 maja 2011 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W dniu 6 października 2011 r. P. B. złożył drogą elektroniczną zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zarządzeniem z dnia 19 października 2011 r., doręczonym w dniu 7 listopada 2011 r., wezwał stronę do usunięcia braków formalnych przez podpisanie pisma, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu ww. terminu zarządzenia nie wykonano.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4, które w tej sprawie nie występują. W sytuacji braku własnoręcznego podpisu, Sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez jego podpisanie.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zasadnie, zarządzeniem z dnia 19 października 2011 r. wezwał stronę do podpisania zażalenia, albowiem dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem. Tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a.

Wobec niewykonania ww. zarządzenia, zażalenie P. B. na postanowienie z dnia 9 września 2011 r. należało uznać za obarczone brakiem formalnym.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt