drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny 6111 Podatek akcyzowy, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Go 809/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 809/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2007-10-12  
Data wpływu
2007-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Zbigniew Kruszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.246 par.1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu w dniu 12 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] o zwolnienie od kosztów sądowych w związku ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie długu celnego, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego postanowił: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

[...] (skarżąca) wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych, podnosząc, iż nie ma oszczędności i nie osiąga żadnych dochodów, ponieważ jest bezrobotna.

Ze złożonych przez skarżącą oświadczeń i dokumentów wynika, że jest mężatką i prowadzi wraz z mężem wspólne gospodarstwo domowe. Jej mąż pracuje, a jego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 468 zł. Sama skarżąca natomiast jest zarejestrowana jako bezrobotna, lecz nie przysługuje jej z tego tytułu prawo do zasiłku. Otrzymuje zasiłek rodzinny wynoszący 48 zł. Wydatki na podstawowe potrzeby skarżącej i jej męża przekraczają ich dochody, w związku z czym w bieżącym utrzymaniu pomagają im rodzice.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - cyt. jako "p.p.s.a."), prawo pomocy w zakresie częściowym może zostać przyznane osobie fizycznej, jeżeli wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zgodnie z art. 245 § 3 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie częściowym może obejmować m.in. zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków.

Skarżąca wykazała istnienie przesłanek zwolnienia od całości kosztów postępowania. Udowodniła, że jej sytuacja majątkowa uniemożliwia poniesienie jakichkolwiek kwot związanych z udziałem w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Z jej oświadczeń i przedstawionych dokumentów wynika bowiem, że nie ma oszczędności, ani nie osiąga dochodów. Dochody jej męża są obiektywnie niskie i nie mogą zostać uznane za wystarczające na poczynienie jakichkolwiek oszczędności. Odmowa uwzględnienia wniosku skarżącej mogłaby zatem spowodować niemożność zaspokojenia potrzeb życiowych jej i jej męża.

Uwzględniając powyższe postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt