drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Celnej, *Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości, I SA/Wr 498/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 498/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2008-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Dagmara Dominik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
*Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Dagmara Dominik po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2006 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca w skardze na oznaczoną wyżej decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. wniosła o wstrzymanie jej wykonania. Jednocześnie w skardze nie zawarto uzasadnienia powyższego wniosku. Dodatkowo pismem procesowym z dnia [...] złożyła ponowny wniosek o wstrzymanie egzekucji należności z tytułu podatku akcyzowego do czasu wydania prawomocnego wyroku w tej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwanej dalej p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z powyższych regulacji wynika, iż zasadą jest, iż ostateczna decyzja administracyjna podlega wykonaniu. Natomiast instytucja "wstrzymania wykonania decyzji" ma charakter szczególny. Postępowanie w sprawie wstrzymania jej wykonania w trybie powołanego wyżej art. 61 § 3 p.s.a. wszczynane jest wyłącznie na wniosek strony, co oznacza, że to wnioskodawca winien wskazać okoliczności uzasadniające jego żądanie. Wartym podkreślenia jest to, iż okoliczności te muszą mieć charakter konkretny i zindywidualizowany, a nie tylko potencjalny i hipotetyczny.

W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca nie wykazała niebezpieczeństwa wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, w związku z wykonaniem zaskarżonej decyzji.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz stan faktyczny rozpoznawanej sprawy orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt