drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Po 129/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 129/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy terenu postanawia oddalić wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji /-/ E. Podrazik

Uzasadnienie

S.G. złożył skargę na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P., utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia [...] r., w której zmieniono decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nr [...] z dnia [...] r. w zakresie wysokości nadbudowanego budynku z [...] m do [...] m.

Skarga została sporządzona i wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika, będącego adwokatem. W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Na uzasadnienie żądania wstrzymania wykonania decyzji nie podano żadnych okoliczności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 art. 61, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji ze względu na potrzebę dokonania oceny jego zasadności z punktu widzenia występowania wskazanych w przepisie art. 61 § 3 ustawy winien być uzasadniony. Jak wskazano wyżej w przedmiotowej sprawie na uzasadnienie żądania wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie przytoczono żadnych okoliczności czy argumentów. Tym samym skarżący nie wykazali, aby zachodziło niebezpieczeństwo wyrządzenia im znacznej szkody, czy spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Dodatkowo zauważyć należy, że decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu, a w konsekwencji również decyzja zmieniająca taką decyzję, z uwagi na specyfikę regulowanego nią przedmiotu nie ma cechy wykonalności w rozumieniu art. 61 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny, stwierdzając jedynie zgodność zamierzenia inwestycyjnego z prawem, sama w sobie nie uprawnia jeszcze do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wobec powyższego na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

/-/ E. PodrazikPowered by SoftProdukt