drukuj    zapisz    Powrót do listy

6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Przywrócenie terminu, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, II SA/Kr 1118/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1118/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2006-10-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II OZ 1123/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30
II OZ 390/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L. W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z [...] r. znak: [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie

L. W. wniósł w dniu 11 września 2006 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z [...]r. znak: [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich. Skarżący w/w decyzję organu II instancji odebrał osobiście 4 sierpnia 2006 r. Termin do wniesienia skargi upłynął 4 września 2006 r.

Wnioskiem z 27 listopada 2007 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, podając że jest osobą w podeszłym wieku (81 l.), schorowaną, niedosłyszącą i niedowidzącą. Dodatkowo skarżący wskazał, że ma zaniki pamięci a niedawno był w szpitalu. Skarżący wniósł o przesłuchanie syna i synowej, którzy z nim mieszkają na okoliczność jego stanu zdrowia.

Zarządzeniem z [...] grudnia 2007 r. wezwano skarżącego do przedłożenia dokumentacji lekarskiej na okoliczność jego stanu zdrowia w sierpniu i wrześniu 2006r. W wykonaniu powyższego zarządzenia skarżący przedłożył kserokopie dokumentacji lekarskiej za okres od 2002 r. do 2008 r.

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W wyniku wniesionego zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II OZ 390/08) uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie NSA wskazał, że sąd pierwszej instancji kwestię 7-dniowego terminu do wniesienia pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu potraktował, jako element merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, co nie jest dopuszczalne w świetle regulacji art. 87 § 1 w zw. z art. 88 p.p.s.a., ponieważ termin ten podlega również przywróceniu na zasadach ogólnych.

Ponownie rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał L. W. do uzupełnienia wniosku z dnia 26 listopada 2006 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi poprzez podanie w jakiej dacie skarżący dowiedział się o uchybieniu terminu do wniesienia skargi.

W odpowiedzi skarżący wskazał, że o uchybieniu terminu do wniesienia skargi dowiedział się w dniu 24 lub 25 listopada 2006 r. ponieważ w listopadzie jego stan zdrowia nie pozwolił mu wcześniej zrozumieć i zapoznać się z zawiadomieniem o rozprawie oraz odpowiedzią na skargę, w której organ wnosił o odrzucenie skargi z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie zaś do treści art. 87 § 1-2 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Zgodnie z treścią art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Jak wynika z akt sprawy skarżący dowiedział się o uchybieniu terminu do wniesienia skargi w dniu 7 listopada 2007r. ponieważ w tym dniu odebrał osobiście odpowiedź na skargę (potwierdzenie odbioru - k. 26). Bieg 7-dniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został przerwany w związku z pobytem skarżącego w szpitalu w dniach od [...] do [...] listopada 2007r. (k. 77). Jednakże w okresie kolejnych 7 dni to jest od 16 do 22 listopada 2007r. skarżący miał juz możliwość złożenia stosownego wniosku, przy czym termin upłynął bezskutecznie w dniu 22 listopada. Wniosek złożył dopiero w dniu 27 listopada 2007 r. (data nadania przesyłki k. 25), a więc po terminie.

Mając na uwadze powyższe należało wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi odrzucić jako spóźniony na podstawie art. 88 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt