drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Przywrócono termin, I SA/Ol 84/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 84/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-06-13  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Wiesława Pierechod /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1 i 2 , art. 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Pierechod po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie: odmowy udzielenia ulg płatniczych postanawia przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu.

Uzasadnienie

W dniu 15 maja 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynął sprzeciw M. K. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt I SA/Ol 84/08 odmawiającego przyznania prawa pomocy. W uzasadnieniu sprzeciwu skarżący wskazał, że z uwagi na bardzo skomplikowaną sytuację w jakiej się znajduje wnosi o przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 86 § 1 i 2 oraz art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchybiony przez stronę termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 1) strona wystąpi do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu; 2) wniosek zostanie złożony w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu; 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dokonana czynność, dla której określony był termin; 4) w piśmie tym strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; 5) uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego.

W ocenie Sądu wniosek M.K. o przywrócenie terminu spełnia przesłanki, warunkujące przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy. Z akt sprawy wynika bowiem, że skarżący obecnie nie posiada zameldowania, nie pracuje, korzysta z pomocy znajomych i przyjaciół w zakresie noclegów i wyżywienia.

Z tego względu Sąd, na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt