drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Podjęto zawieszone postępowanie, I OSK 111/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 111/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-01-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Monika Nowicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I SA/Wa 1005/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-10
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 § 1 pkt. 1, art. 128 § 1 pkt. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia del. WSA Monika Nowicka (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1005/06 w sprawie ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U nr 153, poz. 1270 ze zm.) o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej w dniu [...] 2007 r. Z. C..

Pismem z dnia 15 kwietnia 2008 r. B. M. zwrócił się o podjęcie zawieszonego postępowania, stwierdzając, iż w dniu 27 marca 2008 r. Sąd Rejonowy dla W. - [...] wydał postanowienie o nabyciu spadku po Z. C., na mocy którego spadkobierczynią ustanowiona została córka zmarłej, M. A. R..

Mając na uwadze powyższe i uznając, iż w związku ze wskazaniem następcy prawnego po zmarłej uczestniczce niniejszego postępowania Z. C. przestała istnieć przesłanka dla zawieszenia postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt