drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Ubezpieczenie społeczne Odrzucenie zażalenia, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Odrzucono zażalenie, II SA/Wa 167/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 167/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-21  
Data wpływu
2007-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Ubezpieczenie społeczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. P. z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Niedopełnienie któregokolwiek z wymagań formalnych zażalenia jest brakiem formalnym, który może być uzupełniony po wezwaniu wnoszącego zażalenie przez sąd do jego uzupełnienia (vide: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Komentarz, pod redakcją Tadeusz Wosia, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005 r., str. 582).

Wyjaśnić dodatkowo należy, że sądy administracyjne działają na podstawie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stąd związane są granicami, jakie wyznacza ta ustawa. W przypadku wątpliwości co do charakteru pisma strona, która je wniosła, jest wzywana do wyjaśnienia takich wątpliwości, ale w ramach regulacji wskazanej wyżej ustawy. Sąd nie może zgadywać intencji strony, ale powinien pouczać stronę o możliwościach prawnych działania oraz o konsekwencjach bezczynności lub działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego Sąd wezwał J. P. do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 16 stycznia 2008 r. (datowanego na 15 stycznia 2008 r.) poprzez wskazanie orzeczenia, na które wnosi zażalenie.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżący stwierdził, iż wezwanie jest kolejnym pismem w sprawie, a usunięcia braków dokonał, jednak nie wie, o jakie braki teraz chodzi. W dalszej części pisma skarżący ponowił twierdzenia podniesione w zażaleniu i wskazał, że wnosi o ponowne ruszenie sprawy i zakończenie w całości.

Powyższa odpowiedź nie stanowi jednak prawidłowego wykonania wezwania Sądu i uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Ponadto, zażalenie, którego braków formalnych, pomimo wezwania, strona nie uzupełniła, podlega odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 i art. 194 § 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt