drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Administracyjne postępowanie Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Gd 297/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 297/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-08-26  
Data wpływu
2008-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Ewa Kwarcińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I SA/Gd 297/08 POSTANOWIENIE Dnia 26 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Kwarcińska po rozpoznaniu 25 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z [...] nr [...] stwierdzającego, że odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] nr [...] zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego wniesienia postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

I SA/Gd 297/08

UZASADNIENIE

Postanowieniem z [...] w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 297/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę D. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji.

Odpis w/w postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem został doręczony skarżącemu 19 maja 2008 roku.

W dniu 23 czerwca 2008 roku (data stempla pocztowego) skarżący D. B. przesłał do tutejszego Sądu sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od w/w postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej w dalszej części "P.p.s.a.", od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Z kolei przepis art. 175 § 1 P.p.s.a. stanowi, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Przepisu art. 175 § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 P.p.s.a.).

Jak wynika z art. 175 § 3 P.p.s.a. skarga kasacyjna może być sporządzona przez:

1) doradcę podatkowego – w sprawach obowiązków podatkowych;

2) rzecznika patentowego – w sprawach własności przemysłowej.

W niniejszej sprawie skarżący D. B. osobiście sporządził skargę kasacyjną, natomiast z akt sprawy nie wynika, aby był on podmiotem uprawnionym do osobistego jej sporządzenia, wymienionym w art. 175 § 2 i 3 P.p.s.a.

Zgodnie z art. 178 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając na względzie przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 178 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt