drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Po 174/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 174/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-10-08  
Data wpływu
2007-01-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Stanisław Małek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I FSK 6/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Małek po rozpoznaniu w dniu 08 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do września oraz za grudzień 2003 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną wniesioną od wyroku z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie sygn. akt I SA/Po 174/07 /-/ St. Małek E.Sz.

Uzasadnienie

R. L. reprezentowany przez doradcę podatkowego wniósł skargę "od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu" z dnia 12 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Po 174/07.

Stosownie do przepisu art. 177 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270/ skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Skarżący podał, iż wnosi skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W związku z tym skarżący pismem z dnia 13 sierpnia 2007 r. /k-74 oraz 75/ został wezwany do prawidłowego określenia wojewódzkiego sądu administracyjnego od wyroku, którego złożona została skarga kasacyjna i to w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia.

Mając na względzie, iż skarżący w wyznaczonym terminie, braków skargi kasacyjnej nie uzupełnił na podstawie przepisu art. 178 powołanej ustawy postanowiono jak w sentencji.

/-/ St. MałekPowered by SoftProdukt