drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewoda, Zawieszono postępowanie, I SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-29  
Data wpływu
2008-02-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosław Gdesz. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 1994 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

I SA/Wa 249/08

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 25 czerwca 2008 r. przy piśmie z dnia

1 lipca 2008 r. Urząd Stanu Cywilnego w W. nadesłał odpis skrócony aktu zgonu uczestnika postępowania C. K., który zmarł w dniu [...] sierpnia 2002 r. w W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela.

W tej sytuacji, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), konieczne stało się zawieszenie postępowania sądowego do czasu wskazania następców prawnych zmarłego uczestnika postępowania C. K.Powered by SoftProdukt