drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o wstrzymanie zaskarżonego aktu, II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-05-20  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I OZ 1023/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13
I OZ 1024/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13
I OZ 40/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-29
I OSK 1624/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02
I OZ 1022/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Z. D. O. Z. P. w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2008r. nr [...] w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości p o s t a n a w i a: oddalić wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania tytułu wykonawczego.

Uzasadnienie

W dniu [...] kwietnia 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęła skarga P. Z. D. O. Z. P. w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2008r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] stycznia 2008r. o nieuwzględnieniu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego obowiązków określonych tytułem wykonawczym nr [...] Prezydenta Miasta B. z dnia [...] grudnia 2007r.

W skardze zawarty został również wniosek o wstrzymanie wykonania obowiązków określonych opisanym wyżej tytułem wykonawczym. Uzasadniając niniejszy wniosek skarżący podniósł, iż organ egzekucyjny ma zamiar fizycznie zlikwidować ogrody działkowe, wraz z nasadzeniami oraz budynkami i przeznaczyć ten teren do innego użytkowania. Zdaniem skarżącego egzekucja doprowadzi do nieodwracalnych zmian i niesie za sobą nieuchronność znacznej i nieodwracalnej szkody w majątku P. Z. D. oraz poszczególnych działkowców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej cytowanej: p.p.s.a. ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu zaskarżonego aktu (czynności) w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Zastosowany przez ustawodawcę zwrot "w granicach tej samej sprawy" należy interpretować na tle art. 3 §2 oraz art. 134 i art. 135 cytowanej ustawy. Instytucja wstrzymania wykonania aktu lub czynności dotyczy, zatem tych wszystkich aktów lub czynności, które zostały wymienione w art. 3 § 2 pkt 1-7 ustawy, a które mogą być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego, tj. decyzji, postanowień oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Tytuł wykonawczy wystawiony w postępowaniu egzekucyjnym nie mieści się w tak zakreślonym katalogu aktów lub czynności i nie może być przedmiotem skargi do sądu. W toku postępowania egzekucyjnego przedmiotem skargi mogą być jedynie te postanowienia, na które służy zażalenie i tego rodzaju akty objęte są dyspozycją przepisu art. 61 §3 p.p.s.a. Sąd nie ma natomiast kompetencji do wstrzymania czynności egzekucyjnych, czy postępowania egzekucyjnego jako całości.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania obowiązków nałożonych tytułem wykonawczym wystawionym przez Prezydenta Miasta B. w dniu [...] grudnia 2007r. W ocenie Sądu wniosek ten nie mieści się w granicach rozpoznawanej sprawy, która dotyczy jedynie prawidłowości rozstrzygnięć podjętych w toku postępowania egzekucyjnego. Z powyższych względów Sąd nie miał podstaw do wstrzymania opisanego tytułu wykonawczego, a tym bardziej wstrzymania całego postępowania egzekucyjnego wszczętego na jego podstawie.

W ocenie Sądu brak jest również podstaw do wstrzymania zaskarżonego postanowienia. Przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej mogą być, bowiem jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. dotyczące zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Jest to taki rodzaj aktu prawnego, który nie posiada znamion wykonalności. Wynika to z samej istoty tego orzeczenia, które ma charakter procesowy, a na jego podstawie nie nadaje się stronie uprawnień, ani nie ustala obowiązków o charakterze prawno - materialnym.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że zarówno zaskarżone postanowienie, jak i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta B. o nie uwzględnieniu zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, nie mają przedmiotu, który mógłby podlegać wykonaniu.

Wobec braku podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącego, Sąd na podstawie art. 61 §3 i §5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt