drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Bk 377/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 377/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2008-06-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. M. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.-

Uzasadnienie

M. M. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego, oświadczając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonką H. M. oraz niepełnoletnim synem T. M. Jedyne źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowi kwota 683,18 zł netto uzyskiwana przez wnioskodawcę z tytułu renty. H. M. jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Majątek skarżącego stanowi: dom mieszkalny o powierzchni [...] m², działka budowlana o powierzchni [...] m² oraz las o powierzchni [...] ha. M. M. nie posiada zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych (k. 11 – 12 i k. 16).

Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wezwał M. M. do złożenia oświadczenia, w którym należało wskazać: ponoszone miesięczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rodziny skarżącego z jednoczesnym podaniem ich wysokości (np. opłaty ponoszone za prąd, wodę, telefon, czynsz, zakup żywności, lekarstwa, opiekę medyczną itp.); czy wnioskodawca posiada samochód osobowy, należało określić markę, rok produkcji oraz wysokość kosztów miesięcznej eksploatacji pojazdu; czy skarżący osiąga dochód miesięczny z posiadanego lasu o powierzchni [...] ha, przy czym należało określić wysokość dochodu osiągniętego z tego tytułu za okres trzech ostatnich miesięcy. Dodatkowo wnioskodawca został zobligowany do złożenia dokumentów poświadczających wysokość uzyskiwanej renty (np. ostatni odcinek renty) – k. 13.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie M. M. wyszczególnił ponoszone miesięczne wydatki w tym: energia elektryczna – 125 zł; lekarstwa – 100 zł; żywność – 245 zł, podatek od nieruchomości - 54 zł; koszty eksploatacji pojazdów – 65 zł, dodatkowo wnioskodawca opłaca: gaz – 45 zł (jedna butla na dwa miesiące) oraz wodę – 29,76 zł (za okres od [...] marca 2008 r. do [...] czerwca 2008 r.). Skarżący nie osiąga dochodu z tytułu posiadanego lasu, jest właścicielem samochodów osobowych marki [...] [...] rok produkcji [...] oraz [...] [...], rok produkcji [...] (k. 15). Do akt sprawy M. M. dołączył zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia [...] lipca 2008 r. potwierdzające wysokość uzyskiwanej renty (k. 16).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku skarżący dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

W złożonym oświadczeniu M. M. wykazał bowiem, iż jedynym źródłem miesięcznego utrzymania trzyosobowej rodziny pozostaje renta uzyskiwana przez wnioskodawcę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 795,80 zł brutto (683,18 zł netto) - k. 16. Wyszczególnione wydatki miesięczne wynoszą łącznie 589 zł (energia elektryczna, lekarstwa, żywność, podatek od nieruchomości, koszty eksploatacji pojazdów), dodatkowo M. M. opłaca gaz – 45 zł (jedna butla na dwa miesiące) oraz wodę – 29,76 zł (za okres od [...] marca 2008 r. do [...] czerwca 2008 r.). W skład majątku skarżącego wchodzi: dom mieszkalny o powierzchni [...] m², działka budowlana o powierzchni [...] m², las o powierzchni [...] ha oraz samochody osobowe marki [...] [...] rok produkcji [...] oraz [...] [...], rok produkcji [...].

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu pozostającego na pokrycie potrzeb trzyosobowej rodziny skarżącego w połączeniu z wykazanymi wydatkami oraz brakiem zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż M. M. nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt