drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Osoby niepełnosprawne, Zarząd Powiatu, Oddalono skargę, II SA/Ol 410/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 410/11 - Wyrok WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2011-08-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-06-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Alicja Jaszczak-Sikora
S. Beata Jezielska /sprawozdawca/
Zbigniew Ślusarczyk /przewodniczący/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Osoby niepełnosprawne
Skarżony organ
Zarząd Powiatu
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art.1 par.2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.3 par.2 pkt 4,art.151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk Sędziowie Sędzia WSA Beata Jezielska (spr.) Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Protokolant specjalista Karolina Hrymowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi E. D. na pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego z upoważnienia Starosty z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu "[...]" E. D. złożył w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w B. wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, planowanym na drugie półrocze 2011 roku. W złożonym wniosku wymieniony wskazał, iż posiada znaczny stopień niepełnosprawności (dysfunkcja narządu ruchu), a z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON korzystał w 2008 roku.

Pismem z dnia "[...]" Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. poinformowała wnioskodawcę, iż jego wniosek z dnia "[...]" o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym został rozpatrzony negatywnie. Wskazano, iż w związku z tym, że środki finansowe w 2011 roku są niewystarczające postanowiono w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia uczącej się i niepracującej, a następnie osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I lub II grupa inwalidzka), które po raz pierwszy ubiegają się o tę formę pomocy.

Pismem z dnia "[...]" E. D. wniósł do Starosty B. skargę na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w sprawie turnusów rehabilitacyjnych i dowolne ustalenie zasad rozpatrywania i przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie E. D. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie złożonego przez niego wniosku i przyznanie dofinansowania.

W odpowiedzi pismem z dnia "[...]" Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. poinformował, iż aktualnie z braku środków finansowych wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie. Podkreślono przy tym, iż zgodnie z podpisanym przez wnioskodawcę oświadczeniem zawartym we wniosku w sprawie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z dnia "[...]" przyjął on do wiadomości i wyraził zgodę, iż wniosek zostanie rozpatrzony po podjęciu przez Radę Powiatu B. uchwały o podziale środków finansowych na zadania z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011. Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu B. o podziale środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nastąpiło w dniu "[...]". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w B. od daty podjęcia powyższej uchwały w ciągu 14 dni rozpatrzyło wszystkie wnioski, zaś decyzja o niezakwalifikowaniu wniosku E. D. do realizacji została wysłana w dniu "[...]". Należy zatem wskazać, iż wszystkie terminy zostały przez organ zachowane. Zaznaczono przy tym, iż na dzień 12 maja 2011 r. wpłynęło 68 wniosków osób dorosłych oraz 28 wniosków dzieci niepełnosprawnych, a wniosek E. D. jest na pozycji nr 58. Podniesiono, iż biorąc pod uwagę wysokość posiadanych środków finansowych z Funduszu PFRON ustalono zasady dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON w roku 2011. Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. z dnia "[...]" postanowiono obniżyć o 20% wysokość dofinansowania ustalonego w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie dofinansowania i w pierwszej kolejności postanowiono dofinansować wnioski osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz osób między 16 a 24 rokiem życia pod warunkiem, że uczą się i nie pracują. W następnie kolejności dofinansowane będą wnioski osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń równoznacznych, które wcześniej nie korzystały z dofinansowania uszeregowane według daty wpływu. Wszystkie pozostałe wnioski osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń równoznacznych zostały uszeregowane według daty ostatniego dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz daty wpływu wniosku. Jednocześnie organ podkreślił, iż w przypadku przyznania przez PFRON dodatkowych środków finansowych wnioski, które nie otrzymały dofinansowania zostaną ponownie rozpatrzone.

E.d D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. skargę na akt Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. z dnia "[...]", informujący o negatywnym rozpatrzeniu złożonego przez skarżącego wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Skarżący podniósł zarzut naruszenia przepisów § 5 ust. 8, § 5 ust. 11, § 5 ust. 12 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych i wniósł o uchylenie zaskarżonego aktu. W ocenie strony skarżącej działanie organu mieści się w dyspozycji art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie spełniona jest przesłanka wskazana w art. 53 § 2 cytowanej ustawy, bowiem pismo skarżącego z dnia "[...]" stanowiło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. E. D. podniósł, iż złożony przez niego wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia, a oświadczenie, które podpisał, iż przyjmuje do wiadomości, że niniejszy wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i po przyjęciu przez Radę Powiatu B. o podziale środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 zostało złożone pod przymusem i jest nieważne, bowiem musiał je podpisać, gdyż inaczej jego wniosek nie zostałby w ogóle przyjęty. Skarżący zaznaczył, iż spełnia kryteria określone w przepisach do otrzymania przedmiotowego dofinansowania i jego wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie. Wskazał, iż nie korzystał w ubiegłym roku z tej formy pomocy, a w związku z tym, iż nie otrzymał zawiadomienia w przepisowym terminie, miał prawo sądzić, że otrzyma w tym roku dofinansowanie. Dodał, iż w dniu "[...]" zawarł umowę ze Spółdzielnią Inwalidów "R." w Z. G. na turnus w D. w okresie od 30 lipca 2011r. do 13 sierpnia 2011r., którego koszt wynosi 1800 zł. Skarżący podniósł, iż opracowane przez organ własne zasady kolejności w przyznawaniu dofinansowania, określone w zarządzeniu nr 7 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. nie są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, według których skarżący ma pierwszeństwo w korzystaniu z dofinansowania.

W odpowiedzi na skargę organ podniósł, iż dofinansowanie ze środków Funduszu PFRON jest przyznawane na podstawie pisma informującego, nie jest to decyzja administracyjna, a ustawodawca nie przewidział trybu odwołania. Skarżący został poinformowany pismem z dnia "[...]" o trybie rozpatrzenia wniosku i zastosowanych procedurach, a także o braku środków finansowych na pozytywne rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Podnieść należy, iż w myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Rozpoznając zatem skargę na akt Sąd dokonuje jedynie oceny, czy przy jego wydaniu nie zostały naruszone przepisy prawa materialnego bądź też procesowego, nie będąc przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz podstawą prawną.

W ocenie Sądu wniesiona w niniejszej sprawie skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Wskazać należy, iż przedmiotem skargi jest pismo Kierownika Centrum Pomocy Rodzinie w B. działającego z upoważnienia Starosty B. informujące o negatywnym rozpatrzeniu wniosku skarżącego o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w tym przepisie. Przy czym w myśl art. 10d ust. 8 pkt 2 powołanej ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia warunków, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, tryb składnia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze środków Funduszu. Stosownie zatem do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230 poz. 1694) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu. Wnioski są rozpatrywane przez centrum pomocy w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (§ 5 ust. 8 rozporządzenia), a w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku centrum pomocy powiadamia w formie pisemnej o sposobie jego rozpatrzenia (§ 5 ust. 14 rozporządzenia). W ocenie Sądu zatem rozstrzygnięcie co do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy zakwalifikować jako czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.). Jak bowiem wskazano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2010r. (Sygn. akt II GSK 1192/10) akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 powinny mieć charakter indywidualny, tzn. powinny być skierowane do zindywidualizowanego adresata, znajdującego się w określonej sytuacji. Poza tym akty lub czynności muszą dotyczyć praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przypadku chodzi o sytuację prawną, w której uprawnienia lub obowiązki wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. Zaskarżona czynność spełnia te wymogi.

Zostały także spełnione wymogi formalne do wniesienia skargi. Skarżący wniósł bowiem pismo, które należy potraktować jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (pismo z dnia "[...]"), a następnie w terminie 30-dni od otrzymania odpowiedzi (pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. z dnia "[...]") wniósł skargę do tut. Sądu.

W związku z tym, Sąd dokonał merytorycznej oceny zgodności zaskarżonej czynności z zakresu administracji publicznej z przepisami prawa i nie doszukał się uchybień w tym zakresie. Z wyjaśnień organu wynika bowiem, iż z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych ustalono zasady, według których nastąpił rozdział posiadanych środków. Przy czym kryteria przyjęte przez organ nie naruszają reguł określonych w § 5 powołanego rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, które stanowią miedzy innymi, iż pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Nie jest przy tym słuszne stanowisko skarżącego, iż skoro spełnia wszystkie przesłanki określone w przepisach, to winien otrzymać dofinansowanie. Jak wskazano wyżej art. 10e ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznaje jedynie osobie niepełnosprawnej uprawnienie do ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Brak jest jednak przepisu obligującego organ do uwzględnienia wniosku strony w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów. Także przekroczenie terminu rozpatrzenia wniosku określonego w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych nie daje podstaw do żądania dofinansowania. Termin ten ma bowiem jedynie charakter instrukcyjny i jego przekroczenie nie skutkuje uwzględnieniem wniosku. Nie ma także znaczenia okoliczność, iż skarżący wpłacił zaliczkę na turnus rehabilitacyjny, skoro uczynił to przed uzyskaniem informacji odnośnie sposobu załatwienia jego wniosku.

Z powyższych względów skargę jako niezasadną należało oddalić na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt