drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Administracyjne postępowanie, Główny Geodeta Kraju, Odrzucono zażalenie, IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-12  
Data wpływu
2007-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I OZ 620/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18
I OZ 33/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-31
I OZ 530/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18
I OZ 829/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
Skarżony organ
Główny Geodeta Kraju
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: asesor WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu skarg E. L., J. L. i J. L. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: - odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 17 kwietnia 2008 r. E. L., J. L. i J. L. wnieśli zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu ich skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu skarg na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w M. z dnia [...] marca 1990 r. w sprawie ustalenia wyników klasyfikacji uzupełniającej gruntów przeprowadzonej we wsi P. w 1989 r.

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 194 §4 w zw. z art. 175 §2 i §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie Sądu o odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego; obowiązek sporządzenia zażalenia nie dotyczy jednak sytuacji, gdy zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

W piśmie Sądu z dnia 14 kwietnia 2008 r., przy którym przesłane zostały skarżącym odpisy postanowienia Sądu z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarte było pouczenie o sposobie sporządzenia zażalenia na postanowienie Sądu o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Mimo to, zażalenie skarżących z dnia 17 kwietnia 2008 r., nie zostało sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika, i nie wynika z akt, aby skarżący spełniali ustawowe warunki do samodzielnego sporządzenia tego zażalenia, dlatego na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 §2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt