drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Interpretacje podatkowe Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, III SA/Wa 1065/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1065/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Chustecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Interpretacje podatkowe
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 54 par. 3, art. 161 par. 1 pkt 3, art. 201 par 1, art. 205 par. 2 w zw. z 205 par.4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: , Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Chustecka, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz Skarżącej kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 marca 2008 r. H. K. - działając przez pełnomocnika będącego doradcą podatkowym, wniosła skargę na powołaną na wstępie decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W.. W skardze Skarżąca zawarła wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Jednocześnie poinformował Sąd, że korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; dalej powoływanej jako "P.p.s.a.") uwzględnił w całości skargę Skarżącej, w związku z czym decyzją z [...] kwietnia 2008 r. nr [...] uchylił własną decyzję z [...] lutego 2008 r. oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji i uznał stanowisko podatnika przedstawione we wniosku o interpretację za prawidłowe. Na dowód powyższego załączył decyzję z [...] kwietnia 2008 r. Następnie pismem z 11 czerwca 2008 r. organ nadesłał zwrotne potwierdzenie odbioru powyższej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 §3 P.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, co też Dyrektor Izby Skarbowej w W. uczynił wydając w dniu [...] kwietnia 2008 r. decyzję, którą uchylił własną decyzję z [...] lutego 2008 r. a także poprzedzającą ją decyzję organu I instancji i uznał stanowisko podatnika przedstawione we wniosku o interpretację za prawidłowe.

Zgodnie z art. 161 §1 pkt 3 P.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powołanego wyżej przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 §3 P.p.s.a. (tzw. autokontrola). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu lub czynności, co czyni dalsze procedowanie w sprawie zbędnym. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

Wobec powyższego postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu na podstawie art. 161 §1 pkt 3 i §2 P.p.s.a., o czym postanowiono w pkt 1 sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 201 §1 oraz art. 205 §2 w zw. z art. 205 § 4 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt