drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Łd 1064/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 1064/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-27  
Data wpływu
2007-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący/
Czesława Nowak-Kolczyńska
Renata Kubot-Szustowska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Sygn. powiązane
II OSK 1539/08 - Wyrok NSA z 2009-12-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska, Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska (spr.), Protokolant Asystent sędziego Anna Dębowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2008 r. przy udziale -- sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n a w i a - przyznać A. K. prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 20.lutego 2008r., przyznano skarżącemu A.K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, uwzględniając w całości jego wniosek z dnia 24.grudnia 2007r. (postanowienie z uzasadnieniem k.24-27)

W sprzeciwie od powyższego rozstrzygnięcia, uczestnicy postępowania M.Ż., T.M. i R.P. zakwestionowali okoliczności, uzasadniające przyznanie skarżącemu prawa pomocy, podnosząc, iż wskazany przez skarżącego stan osobowy rodziny, pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, nie odpowiada prawdzie. (sprzeciw k. 41-43)

Na rozprawie w dniu 27.marca 2008r. A.K. potwierdził okoliczności, wskazane przezeń we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Podniósł, iż częściowo utrzymuje swe dorosłe córki z rodzinami oraz owdowiałą synową, choć poza córką M. zamieszkują one u niego jedynie okresowo. Wskazał, iż nie otrzymuje należnego mu wynagrodzenia za pracę w składzie opałowym, prowadzonym przez synową, ponieważ nie posiada ona środków na wypłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią 243 § 1 ustawy z dnia 30.sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej w dalszej części rozważań p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy, odpowiednio w zakresie całkowitym lub częściowym (art. 245 § 1 p.p.s.a.). Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (odpowiednio adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) – art. 245 § 2 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym natomiast – zwolnienie tylko od opłat sadowych w całości lub części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 3 p.p.s.a)

Po myśli art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W przedmiotowej sprawie skarżący wskazał, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną K., córką M.K. oraz wnukiem B.K. Dochód rodziny stanowią renta skarżącego w kwocie 562,00,-zł. netto miesięcznie, emerytura jego żony w kwocie 620,00,-zł. netto miesięcznie oraz alimenty uzyskiwane na dziecko przez jego córkę M., których wysokości nie pamięta. Pomaga też córce A. i jej rodzinie, udostępniając jej na około tydzień w miesiącu swój dom do zamieszkania oraz wspomagając żywnością. Pomaga również synowej M.K., pracując bez wynagrodzenia w prowadzonym przez nią po śmierci męża (syna skarżącego) składzie opałowym oraz udostępniając jej oraz wnuczce dom do okresowego zamieszkiwania.

A.K. wskazał również iż jest właścicielem dwóch domów mieszkalnych, z których jeden "przekazuje synowi", budynku gospodarczego, hali garażowej oraz dwóch samochodów ciężarowych, darowanych mu nieodpłatnie przez syna tydzień przed jego śmiercią, z uwagi na posiadane przezeń długi. Samochody te wykorzystywane są przez synową do prowadzenia działalności gospodarczej i zostaną jej przekazane nieodpłatnie po spłaceniu długów syna.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 245 § 3 p.p.s.a. w zw. z. art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono o przyznaniu skarżącemu prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, uznając, iż nie jest on w stanie ponieść kosztów postępowania w tym zakresie, bez uszczerbku koniecznego dla siebie i swej rodziny utrzymania. Nawet bowiem biorąc pod uwagę fakt, iż istotnie we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje jedynie z żoną oraz córką M. i jej małoletnim synem, kwota uzyskiwanych przez rodzinę dochodów (1.182,00,-zł.) nie jest wystarczająca dla poniesienia całości kosztów postępowania w niniejszej sprawie. Konkluzji tej nie przeczy również fakt, iż utrzymywana przezeń córka M. otrzymuje alimenty na syna, skoro środki te, w nieujawnionej przez skarżącego kwocie, winny być przeznaczane na potrzeby dziecka.

A.K.Powered by SoftProdukt