drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Inne, Wójt Gminy, Zobowiązano do podjęcia czynności, II SAB/Ke 18/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 18/08 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Anna Żak /przewodniczący sprawozdawca/
Dorota Chobian
Dorota Pędziwilk-Moskal
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.149, art.200, art.205 ust.2 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art.1 par.1, art.4 ust.1, art.5 ust.2, art.16 ust.2, art.14 ust.2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Żak (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Protokolant Asystent sędziego Sergiusz Leydo, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 czerwca 2008r. sprawy ze skargi J. W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku J. W. z dnia 28 lutego 2008r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wydania kserokopii kart wynagrodzeń wskazanych we wniosku osób - w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem; II. zasądza od Wójta Gminy na rzecz J. W. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

II SAB/Ke 18/08

UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2008r. J. W. zwrócił się do Wójta Gminy o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej kserokopii kart wynagrodzeń za 2007r. pracowników Urzędu Gminy: W. J. G., W. O. i D. Ż.

Pismem z dnia 6.03.2008r. Zastępca Wójta Gminy poinformował wnioskodawcę, że nie może udostępnić żądanych kserokopii kart wynagrodzeń, ponieważ nie jest to informacja publiczna w rozumieniu art. 6 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W skardze na bezczynność Wójta Gminy, J. W. wniósł o nakazanie organowi Gminy podjęcia czynności zmierzających do udzielenia mu żądanej informacji publicznej poprzez przesłanie pod wskazany adres kserokopii kart wynagrodzeń za rok 2007r. następujących pracowników Urzędu Gminy Nowa Słupia: W. J. G. - Wójta Gminy, W. O. - zastępcy Wójta Gminy i D. Ż. - pełnomocnika ds. organizacji Urzędu Gminy.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż w oparciu o przepisy ustaw o samorządzie gminnym oraz o dostępie do informacji publicznej każdy członek wspólnoty samorządowej ma niezbywalne prawo do otrzymania informacji o zarobkach wójta, jego zastępcy i innych osób pełniących funkcje publiczne.

Skarżący podniósł ponadto, że w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej zasadą jest udostępnienie informacji publicznej w drodze czynności materialnotechnicznej, natomiast wyjątkiem - odmowa jej udostępnienia realizująca się w formie decyzji.

W ocenie skarżącego w niniejszej sprawie Wójt Gminy, nie wydając decyzji, zamknął mu drogę do wniesienia odwołania. Podkreślił, że Wójt Gminy ani nie udostępnił mu informacji publicznej, ani nie odmówił jej udzielenia w formie decyzji. Powołał się na wyroki w sprawach : I OSK 601/05 z dnia 24.05.2005r. oraz II SAB/Wa 1/06 z dnia 24.03.2006r., gdzie sądy uznały prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi bezpośrednio do sądu na bezczynność organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy podtrzymał swoje stanowisko zaprezentowane w piśmie z dnia 6.03.2008r. oraz wniósł o jej oddalenie. Stwierdził, że kserokopie kart wynagrodzeń za 2007r. pracowników urzędu gminy nie są informacją publiczną w rozumieniu art.6 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ są objęte ochroną danych osobowych. Organ podniósł również, że informacja dotycząca wynagrodzeń w.w. pracowników urzędu gminy znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Skarżący w toku rozprawy wyjaśnił, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się jedynie informacje dotyczące rocznych wynagrodzeń pracowników urzędu, natomiast jego interesują wynagrodzenia brutto, netto, kwoty nagród i premii. Podkreślił, że z kart wynagrodzeń można usunąć dane osobowe, pozostające poza kręgiem zainteresowań skarżącego, a pozostawić nazwisko i stanowisko służbowe pracownika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył co następuje:

Skarga jest zasadna

Bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy organ ten nie wydaje w terminach ustawowych decyzji, postanowień lub innych aktów albo nie podejmuje czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Dla uznania bezczynności konieczne jest zatem ustalenie, że organ administracji zobowiązany był na podstawie przepisów prawa do wydania decyzji lub innego aktu albo do podjęcia określonych czynności.

Prawo do informacji zagwarantowane jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 Konstytucji jest to prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Zasady udzielania informacji publicznej normuje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej zwana ustawą.). W myśl przepisu art. 1 ust. 1 tej ustawy informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Ustawowa definicja informacji publicznej jest bardzo ogólna. Przepis art. 6 ustawy wymienia kategorie informacji publicznej, które na mocy prawa podlegają udostępnieniu. Nie jest to katalog zamknięty. I tak ustawodawca przykładowo wskazał, że udostępnieniu podlega informacja publiczna o organach władzy publicznej i innych podmiotach, wymienionych w art. 4 ust. 1, zasadach ich funkcjonowania (w tym o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych), o danych publicznych, takich jak np. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności zaś aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć.

Na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (por. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28 i nast.).

W ocenie Sądu wysokość wynagrodzeń pracowników samorządu gminnego - wójta gminy, jego zastępcy oraz pracownika gminy - pełnomocnika do spraw organizacji urzędu gminy / tak określił to stanowisko skarżący /, stanowi informację publiczną. Wprawdzie art.5 ust.2 ustawy ogranicza prawo do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, jednak w niniejszej sprawie ograniczenie wynikające z tego przepisu nie może mieć zastosowania, bowiem wniosek dotyczy osób będących funkcjonariuszami publicznymi. Są to bowiem osoby, które zajmują stanowiska w sektorze służby publicznej i posiadają określony zakres uprawnień pozwalający na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej.

Tak więc, nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wójta Gminy, że generalnie karty wynagrodzeń pracowników samorządowych podlegają ochronie danych osobowych. Jak wyżej to podniesiono, ochrona prywatności jest wyłączona jeśli chodzi o osoby pełniące funkcje publiczne jeżeli dana informacja pozostaje w związku z pełnieniem tej funkcji. W sprawie niniejszej osoby, co do których skierowano żądanie podania wysokości ich wynagrodzeń nie mogą korzystać z ochrony danych osobowych w zakresie imienia , nazwiska i wysokości ich wynagrodzenia - na podstawie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r nr 101, poz.926 ze zm./ - właśnie z racji pełnionej przez nie funkcji publicznej. Świadomość taką posiadał także Wójt Gminy, skoro jak wynika z odpowiedzi na skargę dane dotyczące wynagrodzeń tych pracowników zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej. Z niewiadomych przyczyn nie poinformował o tym jednak wnioskującego o udzielenie informacji publicznej.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w sprawie niniejszej wniosek skarżącego powinien być rozpoznany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Oznacza to, że organ powinien albo udzielić informacji, co jest czynnością materialno-techniczną, albo odmówić udostępnienia informacji (art. 16 ust. 2 ustawy).

Jest poza sporem, że Wójt Gminy do chwili obecnej nie udzielił skarżącemu żądanej informacji w jakimkolwiek zakresie, ani nie odmówił udzielenia informacji. Skarga na bezczynność jest więc uzasadniona.

Jeżeli organ ten uzna, że żądania informacja nie może być udostępniona w sposób i w formie wskazanej we wniosku / bo np. karty wynagrodzeń zawierają inne dane podlegające ochronie danych osobowych/ zastosowanie będzie miał art. 14 ust. 2 ustawy. Organ mieć będzie przy tym na względzie, że przepis art. 3 ustawy przewiduje także prawo do informacji przetworzonej na zasadach w tym przepisie określonych. W przypadku uznania, że zachodzą podstawy do ochrony prywatności organ rozważy, czy i w jakim zakresie powinna nastąpić odmowa udostępnienia informacji w formie decyzji (art. 16 ust. 1 ustawy). Poza tym rozpoznając wniosek skarżącego należy wziąć pod uwagę, że chociaż informacje dotyczące przedmiotowych wynagrodzeń pracowników zostały udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, to zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji. O kosztach postępowania sądowego orzeczono w pkt II wyroku na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 i 3 tej ustawy.Powered by SoftProdukt