drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 757/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 757/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Kowalska-Hupko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi S. G. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania postanawia: odmówić S. G. przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Skarżący S. G. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu wystąpił z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Z treści wniosku złożonego na urzędowym formularzu wynika, że skarżący jest inwalidą całkowicie niezdolnym do pracy (ponosi znaczne wydatki na leczenie), prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. W treści wniosku wskazano, iż skarżący posiada dom o powierzchni 84 m2 , działkę budowlaną (700 m2 ), nieruchomość rolną o powierzchni 3175 m2 i budynek gospodarczy (130 m2 ). S. G. podniósł, iż utrzymuje się z małżonką z dochodów o łącznej wysokości 2200 zł brutto miesięcznie, na które składa się renta wnioskodawcy oraz pensja żony. Pismem z dnia 10 lipca 2008r., na podstawie art. 255 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wezwano wnioskodawcę m.in. do wskazania, czy uzyskuje dochody z nieruchomości rolnej lub dochody z tytułu najmu pomieszczeń w domu mieszkalnym lub budynku gospodarczym. Zobowiązano skarżącego również do wyjaśnienia, jaka jest powierzchnia domu (z akt administracyjnych wynika, iż wynosi ona 250 m2 ) oraz do wskazania, czy skarżący prowadzi działalność gospodarczą.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Stosownie do art. 246 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane osobie fizycznej wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Powołany przepis nie pozostawia wątpliwości, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, iż znajduje się w sytuacji materialnej uprawniającej do przyznania prawa pomocy. Wnosząc o przyznanie prawa pomocy strona musi uprawdopodobnić, w sposób bardzo rzetelny, okoliczności przemawiające za uwzględnieniem wniosku. W niniejszej sprawie wnioskodawca nie uprawdopodobnił, że jego sytuacja finansowa nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania bez spowodowania uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i rodziny.

Pismem z dnia 10 lipca 2008 r. wezwano wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących jego sytuacji materialnej. W odpowiedzi na to wezwanie skarżący wskazał, iż nie uzyskuje dochodów z nieruchomości rolnej (działka ta jest nieużytkiem) ani dochodów z najmu pomieszczeń w budynku mieszkalnym i gospodarczym. S. G. wyjaśnił ponadto, iż jego budynek mieszkalny ma powierzchnię zabudowy 84 m2, lecz trzy kondygnacje (piwnicę, część mieszkalną i poddasze, które może być wykorzystane jako mieszkalne).

Wobec faktu, iż z akt administracyjnych (z protokołu kontroli z 4 grudnia 2001r.) wynikało, iż S. G. prowadzi w budynku gospodarczym działalność w zakresie gastronomii ("Zajazd [...]"), pismem z 10 lipca 2008r. zobowiązano wnioskodawcę również do wskazania, czy prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli tak, jakiego rodzaju jest to działalność i jakie dochody przynosi. W tym zakresie skarżący nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi. Tymczasem, jak już wskazano, to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek wykazania, że znajduje się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej poniesienie kosztów postępowania. Z uwagi na nieudzielenie wyczerpującej odpowiedzi na wezwanie zawarte w piśmie z 10 lipca 2008r. dane przedstawione w złożonym wniosku o przyznanie prawa pomocy nie pozwalają na dokonanie jednoznacznej i nie budzącej wątpliwości oceny rzeczywistych możliwości finansowych wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt