drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, sprostowano z urzędu postanowienie
oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata, II SA/Kr 1366/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1366/03 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-11-26  
Data wpływu
2003-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Sygn. powiązane
II OZ 643/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24
II OZ 1377/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13
II OZ 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-27
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
sprostowano z urzędu postanowienie
oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata
Sentencja

Dnia 26 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 listopada 2007 r. sprawy ze skargi W.L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku postanawia sprostować z urzędu komparycję postanowienia z dnia 23 marca br. w ten sposób, iż w miejsce daty "23 października 2007 r." wpisuje się "23 października 2006 r.", a w miejsce słowa "decyzji" wpisuje się słowo "wyroku" Sygn. akt: II SA/Kr 1366/03 Postanowienie Dnia 26 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 listopada 2007 r. wniosku Wiesławy Lechowicz o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Wiesławy Lechowicz na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. NR WOA.5110-18-7/03 w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie

albowiem

omyłkowo wpisano w dacie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rok 2007 zamiast 2006, a zamiast słowa "wyroku" napisano "decyzji".

Orzeczono zatem jak w sentencji na podstawie art.156 § 1 i 2 w zw. z art.166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153 póz. 1270 z późn. zm.).

Sygn. akt: II SA/Kr 1366/03

Uzasadnienie

Po ponownym rozpoznaniu wniosku skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż skarżąca nie wykazała, aby zachodziły podstawy do przyznania jej prawa pomocy określone art.246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 póz. 1270).

Zdaniem Sądu sytuacja majątkowa skarżącej (posiadany majątek, oszczędności i dochód miesięczny brutto z tytułu emerytury w wysokości 1126,82 zł zł), przy uwzględnieniu obowiązku liczenia się z kosztami postępowania, co najmniej od maja 2003 r. (tj. od doręczenia zaskarżonej decyzji) oraz przy uwzględnieniu stałego źródła dochodu, pozwala skarżącej na zaoszczędzenie środków finansowych i poniesienie kosztów związanych z postępowaniem sądowo-administracyjnym bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Uznając brak podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 243, art. 244, art. 245 § 1 i 2 oraz art.

246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt