drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, *Umorzono postępowanie, I SA/Wr 449/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 449/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2006-09-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Marek Olejnik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Marek Olejnik po rozpoznaniu w dniu 18 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego postanawia umorzyć postępowanie

Uzasadnienie

W rozpatrywanej sprawie skarżący B. P. (działając przez swojego pełnomocnika) pismem z dnia [...] oświadczył, że cofa skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] oraz wniósł o umorzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Czynność procesową strony skarżącej – w świetle materiału sprawy – należy uznać za dopuszczalną i skuteczną. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy procesowej, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powołanych wyżej przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt