drukuj    zapisz    Powrót do listy

6210 Dodatek mieszkaniowy, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przywrócenia terminu, II SA/Sz 1143/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1143/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2007-11-08  
Data wpływu
2006-10-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Iwona Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 469/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08
I OZ 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1 art. 67 par. 5, art. 141 par. 2, art. 142 par. 2 , art. 177 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2007r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Uzasadnienie

Na wniosek skarżącego R. S. o przyznanie prawa pomocy ustanowienie adwokata, Sąd postanowieniem z dnia [...] ustanowił stronie adwokata.

W dniu [...] skarżący udzielił pełnomocnictwa adwokatowi wyznaczonemu przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w S.

Pełnomocnik skarżącego został zawiadomiony o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień [...]. Na rozprawę w dniu [...] stawił się aplikant adwokacki z substytucji adwokata ustanowionego pełnomocnikiem.

W dniu [...] pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi skarżącego w dniu [...].

R. S. w dniu [...] złożył dwa pisma: jedno zawierające wniosek

o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem i drugie informujące Sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa ponadto zawierające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku

o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

W dniu [...] pełnomocnik R. S. złożył osobiście w Sądzie odpis pisma z dnia [...] skierowanego do Okręgowej Rady Adwokackiej w S. trybie § 57 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, o nie stwierdzeniu podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia [...] w sprawie II SA/S z 1143/06.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż ył, co następuje:

Wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej P.p.s.a. Sąd na wniosek strony postanowi przywrócenie terminu, jeżeli nie dokonała ona w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy.

W rozpoznawanej sprawie - jak wynika to z wyżej przedstawionego stanu faktycznego skarżący miał ustanowionego pełnomocnika, który w dniu [...], a więc w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku złożył wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 67 § 5 P.p.s.a. jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom.

Z przepisu tego wynika zatem, że ustanowienie pełnomocnika wyłącza stosowanie doręczeń bezpośrednich ( stronie) stosownie do art. 67 § 1 P.p.s.a.

Z tego wynika, że zagadnienie uchybienia terminu do złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem w niniejszej sprawie w ogóle nie wystąpiło, bowiem pełnomocnik wniosek taki złożył w terminie a doręczenie pełnomocnikowi odpisu wyroku z uzasadnieniem wywarło skutek w odniesieniu do skarżącego.

W tej sytuacji okoliczność, że w okresie późniejszym ([...]) skarżący wypowiedział adwokatowi udzielone pełnomocnictwo, nie otwiera drogi do powtórzenia wniosku o którym mowa wart. 141 § 2 P.p.s.a. tym razem osobiście przez stronę lub innego jej pełnomocnika.

Innymi słowy rzecz ujmując, skarżący posiada wprawdzie prawo do otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem skoro takowe zostało sporządzone, jednakże nie w trybie art. 142 § 2 P.p.s.a. i art. 177 § 1 P.p.s.a. regulującego zasady wnoszenia środka zaskarżenia jakim jest skarga kasacyjna.

Jak już była wyżej mowa, skoro nie nastąpiło uchybienie terminu do złożenia wniosku

o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia, to nie zaistniały przesłanki do jego przywrócenia, a zatem należało odmówić uwzględnienia wniosku strony na mocy art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt