drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Sprostowano omyłkę, VII SA/Wa 1729/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1729/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-10  
Data wpływu
2007-10-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Zdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. i J. G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynku mieszkalnego do stanu zgodnego z prawem postanawia sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2007 r. w ten sposób, że w wersie 8 w miejsce słów "ze skargi E. H. C." wpisać słowa "ze skargi T. i J. G.".

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2007 r. zaistniała oczywista omyłka polegająca na mylnym wpisaniu jako skarżącej E. H. C., zamiast T. i J. G.

Jak wynika z akt sprawy adresatami zaskarżonej decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] byli skarżący w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym (VII SA/WA 1729/07) – T. i J. G., zaś E. H. C. nie brała udziału w sprawie na żadnym etapie postępowania administracyjnego. Tym samym sprostowanie postanowienia stało się konieczne.

Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt