drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Bk 96/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 96/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-05-20  
Data wpływu
2008-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par.5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 29 stycznia 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęła skarga M. W. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. z dnia [...] października 2007r., zobowiązujące skarżącego do wstrzymania robót budowlanych realizowanych przy budowie zbiornika na gnojówkę, na działce oznaczonej nr geod. [...]we wsi M. [...] gm. B.

Pismem z dnia 9 marca 2008r. skarżący wystąpił o wstrzymanie postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez Starostwo Powiatowe w B. P. w sprawie uchylenia decyzji o pozwolenia na budowę nr [...]/[...] z dnia [...] kwietnia 2007r. w części dotyczącej pozwolenia na budowę zbiornika na gnojówkę. Dodatkowo skarżący wniósł o wstrzymanie innych postępowań administracyjnych prowadzonych w tej sprawie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. oraz P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. Wyjaśnił, że pomimo, iż złożył do Sądu skargę na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] listopada 2007r., to organ ten dalej prowadzi postępowanie, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. P. decyzją z dnia [...] grudnia 2007r. znak [...] nakazał mu sporządzenie czterech egzemplarzy projektu zamiennego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej cytowanej: p.p.s.a. ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia będącego przedmiotem zaskarżenia oraz wszelkich aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności ma zatem zastosowanie nie tylko do zaskarżonego rozstrzygnięcia, ale także do innych aktów podjętych w granicach tej samej sprawy.

Z powyższego wynika, iż warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji jest wykazanie przez zainteresowaną stronę okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie jest przy tym wystarczające samo powtórzenie treści przepisu. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania jest zasadne.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. z dnia [...] grudnia 2007r. nakazującej przedłożenie mu czterech egzemplarzy projektu zamiennego oraz wstrzymanie postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez Starostwo Powiatowe w B. P. w sprawie uchylenia decyzji o pozwolenia na budowę, nie wykazując przy tym żadnej z ustawowych przesłanek wstrzymania jej wykonania. Ograniczył się jedynie do sformułowania prośby o wstrzymanie prowadzonego postępowania bez podania jakiejkolwiek argumentacji potwierdzającej zasadność tego wniosku.

Podkreślić przy tym należy, iż decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. z dnia [...] grudnia 2007r. nie stanowi przedmiotu niniejszej sprawy i nie może być w toku niniejszego postępowania wzruszona. Decyzja ta, co prawda została podjęta w postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy będącej obecnie przedmiotem kontroli sądowej, niemniej jednak Sąd nie może wstrzymać jej wykonania z uwagi na fakt, iż skarżący nie wykazał żadnej z ustawowych przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd nie może przychylić się również do wniosku skarżącego o wstrzymanie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę Powiatowego w B. P. w przedmiocie uchylenie pozwolenia na budowę. Stosownie do cytowanego wyżej art. 61 ust.3 p.p.s.a., żądanie wstrzymania wykonania może dotyczyć wyłącznie konkretnego rozstrzygnięcia będącego albo przedmiotem zaskarżenia albo wydanego lub podjętego w innym postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy. W konkretnej sprawie merytorycznemu rozpoznaniu podlega postanowienie P. Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych. Załączone natomiast do wniosku zawiadomienie Startowa Powiatowego w B. P. o wszczęciu postępowania w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest aktem, którego wykonanie Sąd mógłby wstrzymać. Skarżący nie może tym bardziej domagać się skutecznie wstrzymania całego postępowania administracyjnego wszczętego przez Starostwo Powiatowe w B. P. na podstawie niniejszego zawiadomienia.

Na marginesie należy wyjaśnić, że rozpoznając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotu zaskarżenia, Sąd nie rozstrzyga o istocie sprawy (o legalności, czyli zgodności z prawem materialnym czy procesowym zakwestionowanego aktu, czynności). Dlatego też w tym postępowaniu sąd nie badał prawidłowości wstrzymania przez organ prowadzonych robót budowlanych. Rozpatrzenie tych okoliczności nastąpi podczas merytorycznego rozpoznawania skargi.

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 61 § 3 i §5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt