drukuj    zapisz    Powrót do listy

6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa) 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), Odrzucenie skargi, Rada Powiatu, Odrzucono skargę, II SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa)
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1591 art. 101 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia asesor WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M. na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu [...] postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

H. M. skargą z dnia 22 lutego 2008 r. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaskarżył m.in. uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu [...]. W skardze tej H. M. wezwał Radę Powiatu [...], na podstawie art. 52 § 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.), do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego wydaniem ww. uchwały.

W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu [...] wniosła o oddalenie skargi oraz poinformowała Sąd, że skarżący nie wystosował do tej Rady wezwania do usunięcia naruszenia prawa poza tym, które zawarł w skardze z dnia 22 lutego 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Termin do zaskarżania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego został określony w art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę na uchwałę organu samorządowego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w dniu 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07, w której wyraził pogląd prawny w przedmiocie zastosowania regulacji określonej w art. 53 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do skarg wnoszonych do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Unormowanie art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest w istocie tożsame z przepisem art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. NSA w podjętej uchwale stwierdził, iż skarga na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest wniesiona po bezskutecznym wezwaniu

organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, także wówczas, gdy skargę wniesiono w terminie 60 dni od dnia wezwania przed upływem terminu załatwienia wezwania (art. 35 § 3 K.p.a. w związku z art. 101 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym), jeżeli organ nie uwzględnił wezwania. Wskazał ponadto, iż ustawa o samorządzie gminnym w żaden sposób nie wiąże wniesienia skargi z terminem załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Jedynym warunkiem wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu gminy jest uprzednie bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia, co można rozumieć w ten sposób, że przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego skarżący ma obowiązek wezwać organ do usunięcia naruszenia i to wezwanie ma być bezskuteczne. O bezskuteczności tego wezwania można mówić zarówno wówczas, gdy organ nie uwzględnił wezwania i to stanowisko przedstawił w odpowiedzi na wezwanie, jak i wtedy, gdy właściwy organ gminy nie zajął stanowiska w sprawie wezwania i nie udzielił odpowiedzi skarżącemu.

W doktrynie powyżej zaprezentowany pogląd również znajduje odzwierciedlenie. Przykładowo, w "Komentarzu do ustawy o samorządzie powiatowym" pod redakcją P. Chmielnickiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, str. 505-506 przedstawiono stanowisko, iż: "Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa może być skierowane w każdym czasie, byleby tylko zostało dokonane przed wniesieniem do sądu skargi, gdyż wymagania dokonania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 u.s.p., nie spełnia skierowanie skargi równocześnie do sądu administracyjnego i do rady powiatu".

Jak wynika z powołanych regulacji prawnych oraz stanowiska NSA i doktryny, przed wniesieniem skargi do Sądu na uchwałę organu powiatowego skarżący jest obowiązany wezwać na piśmie ten organ do usunięcia naruszenia prawa. Tymczasem z akt niniejszej sprawy jednoznacznie wynika, iż skarżący przed wniesieniem skargi do Sądu takiego pisemnego wezwania do Rady Powiatu [...] nie skierował. Nie dopełnił zatem czynności prawnej warunkującej skuteczne wniesienie skargi do Sądu, albowiem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawarte w skardze nie spełnia obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

W zaistniałej sytuacji, skargę H. M. jako niedopuszczalną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt