drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Odrzucenie skargi, Wojewoda, *Odrzucono skargę, IV SA/Wr 266/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 266/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Serwiniowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1990 nr 51 poz 297 art. 13
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sz. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie rozwiązania zgromadzenia publicznego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Wojewoda D., po rozpatrzeniu odwołania P. Sz. od decyzji Prezydenta Miasta W. z dnia [...] w sprawie rozwiązania zgromadzenia publicznego, utrzymał tę decyzję w mocy.

Wyżej wskazana decyzja organu odwoławczego została doręczona skarżącej w dniu 6 maja 2008 r. wraz z prawidłowym pouczeniem, że służy od niej prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Tymczasem, skarżąca skargę w dniu 7 maja 2008 r. skierowała do D. Urzędu Wojewódzkiego we W. (data wpływu 9 maja 2008 r.)

Do Sądu skarga została przekazana w dniu 29 maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako spóźniona.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.), stanowiącym wyjątek od zasady wyrażonej w art. 53 w związku z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargi na decyzje w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, a sąd wyznacza rozprawę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba że zachodzą przeszkody formalne.

Przepis ten jest jasno sformułowany, a jego brzmienie nie nasuwa żadnych wątpliwości co do procedury wnoszenia skarg na decyzje objęte wskazanym w nim przedmiotem.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżoną decyzję doręczono P.Sz. dnia 6 maja 2008 r. Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jej zaskarżenia. Pomimo tego, skarga została nadana przez skarżącą pod niewłaściwy adres. Adresat przesyłki – Wojewoda D., przekazał skargę Sądowi w dniu 29 maja 2008 r., a więc po upływie trzydniowego terminu do jej wniesienia. W tej sytuacji, z uwagi na to, że o dacie, w której skarga

Sygn. akt IV SA/Wr 266/08

została wniesiona, nie decyduje moment jej nadania przez skarżącą do organu niewłaściwego ale, w tym przypadku, moment jej nadania przez Wojewodę D. do Sądu, a więc dzień 29 maja 2008 r., skargę należało uznać za spóźnioną, gdyż została wniesiona z uchybieniem terminu, o jakim mowa w art. 13 Prawa o zgromadzeniach.

Skoro zatem, skarga została złożona po upływie terminu do jej wniesienia, a strona skarżąca nie wystąpiła z wnioskiem o jego przywrócenie, podlegała ona odrzuceniu, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt