drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Odrzucenie skargi Wywłaszczanie nieruchomości, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Gd 629/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 629/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-10-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Wywłaszczanie nieruchomości
Sygn. powiązane
I OSK 1859/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221 w zw. z art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 9 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. M. na decyzję Wojewody z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 221 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga wnoszona przez adwokata, która nie jest należycie opłacona podlega odrzuceniu, bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli podlega opłacie stałej. Z § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wynika, iż od skargi w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł. Przepisy tego rozporządzenia nie przewidują możliwości uiszczenia wpisu w formie znaków opłaty sądowej, wpis taki może być bowiem uiszczony jedynie gotówką w kasie sądu i na rachunek bankowy, co wynika z § 5 ust. 1 rozporządzenia. Skarga w niniejszej sprawie nie została opłacona w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, na skardze nalepiono bowiem znaki opłaty sądowej.

Skarga podlega zatem odrzuceniu na podstawie art. 221 w związku z art. 220 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako skarga, która nie została należycie opłacona.Powered by SoftProdukt