drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 293/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 293/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-01  
Data wpływu
2007-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Alojzy Skrodzki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II FZ 117/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-09
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, art. 194 par. 2, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia z dnia 31 marca 2008 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r. odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi L. U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie – określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia - odrzucić zażalenie -

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z [...] lutego 2008 r. odrzucił wniosek L. U. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2007 r. oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W.. Postanowienie doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej r. pr. W. K. 3 marca 2008 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru – k. 153 akt sądowych.

Kolejno pełnomocnik skarżącego pismem z 31 marca 2008 r. zatytułowanym "skarga kasacyjna na postanowienie ... z dnia [...] lutego 2008 r." i nadanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa [...] dnia 30 marca 2008 r. (data stempla – k. 164 akt sądowych), wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Pismo to zostało przez Sąd potraktowane jako zażalenie (zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 1 kwietnia 2008 r. – k. 165 akt sądowych).

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "P.p.s.a." - zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia zaskarżonego postanowienia. Stosownie natomiast do treści przepisu art. 178 P.p.s.a. (stosowanego na mocy art. 197 § 2 P.p.s.a. odpowiednio do postępowania zażaleniowego), Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie termin do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia [...] lutego 2008 r. upływał w dniu 10 marca 2008 r. (poniedziałek). Natomiast zażalenie zostało wniesione 30 marca 2008 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym – k. 164 akt sądowych), a więc po jego upływie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd był więc zobowiązany na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 P.p.s.a. zażalenie odrzucić.Powered by SoftProdukt