drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Ke 658/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 658/07 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-01-08  
Data wpływu
2007-11-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245, art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 8 stycznia 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. N. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: I. ustanowić dla A. N. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka, II. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie

A. N. złożył urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Oboje utrzymują się z emerytury skarżącego w wysokości [...] zł brutto ([...]zł netto) miesięcznie. Skarżący cierpi na choroby kręgosłupa, układu krążenia, czeka na operacje prostaty i wydaje miesięcznie 300 zł na zakup leków. Musi także kupić opał. Wnioskodawca nie wykazał innego majątku poza gospodarstwem rolnym o powierzchni 2,34 ha (0,93 ha przeliczeniowego), które nie przynosi dochodu.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

Uwzględniając trudną sytuację majątkową i życiową, wnioskodawcy, w tym niski dochód na dwie dorosłe osoby, posiadanie jedynie gospodarstwa rolnego nieprzynoszącego zysku, zły stan zdrowia oraz duże wydatki na zakup lekarstw uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt