drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przywrócono termin do uiszczenia wpisu, II SA/Bk 116/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 116/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II OSK 1909/08 - Wyrok NSA z 2009-12-04
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przywrócono termin do uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2007r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a: przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie

Skarżąca J. L. wniosła za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2007r. znak: [...] uchylającą decyzję Wójta Gminy N. S., w części dotyczącej ustalenia warunków zabudowy, określonych w pkt 3 decyzji, w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 lutego 2008r., skarżąca została wezwana do usunięcia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez nią wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych poprzez uiszczenie wpisu sadowego od wniesionej skargi w kwocie 500 złotych oraz poprzez nadesłanie pięciu egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

Odpis wymienionego wyżej zarządzenia został skutecznie doręczony w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 czerwca 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej cytowanej jako: p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), tj. w trybie doręczenia zastępczego. W przepisanym terminie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Jednakże w dniu 13 marca 2008r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że w dniach od 30.01.2008r. do 8.03.2008r. przebywała – jak, co roku o tej porze - u swoich krewnych w W., gdzie korzystała z usług i zabiegów leczniczych związanych z posiadanym schorzeniem – kośćcem rąk. W związku zaś z tym, że jest osobą samotną nikt nie mógł odebrać za nią korespondencji sądowej.

Do wniosku dołączyła dowód uiszczenia wpisu sądowego oraz pięć odpisów skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej cytowanej: p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uchybiony termin, w tym również do uzupełnienia braków formalnych skargi, należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin (w tym wypadku nadeśle odpis skargi), we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

W ocenie Sądu wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi (tj. uiszczenia wpisu sądowego od skargi i przedłożenia pięciu odpisów skargi) jest merytorycznie uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie. Okoliczności wskazane we wniosku skarżącej z dnia 10 marca 2008r. dostatecznie uprawdopodobniają, iż do uchybienia terminu do dokonania powyższych czynności doszło bez winy skarżącej w rozumieniu art. 86 §1 cytowanej ustawy. Należało wziąć, bowiem pod uwagę, iż skarżąca jest osobą samotną i podczas jej nieobecności, spowodowanej wyjazdem do W., nikt nie mógł odebrać kierowanej do niej korespondencji.

Ponadto wniosek o przewrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi złożony został w terminie, a wraz z nim zostały uzupełnione braki formalne skargi.

Uwzględniając powyższe okoliczności, oraz konstytucyjne prawo skarżącej do sądu, na podstawie art. 86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. p.p.s.a., orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt