drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, II SA/Łd 963/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 963/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-01-24  
Data wpływu
2007-10-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Sentencja

Dnia 24 stycznia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy w Wydziale II ze skargi H. G. i K. G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] roku, nr [...], znak: [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy zarządza: - pozostawić bez rozpoznania wniosek K. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] roku, nr [...], znak: [...], [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł., po rozpatrzeniu odwołania K. G. i H. G., utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...], nr [...], znak: [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza energetycznego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki na działce nr ewid. [...], położonej w miejscowości Ł.

Na powyższą decyzję H. G. i K. G. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Zarządzeniem z dnia 26 października 2007r. Przewodniczący Wydziału II wezwał K. G. i H. G. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia 17 sierpnia 2007r. w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w piśmie z dnia 9 listopada 2007r. skarżący wnieśli o zwolnienie ich od wpisu od skargi.

Z uwagi na to, iż wniosek ten nie został złożony na urzędowym formularzu, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 15 listopada 2007r. przesłano K. G. i H. G. formularze urzędowe PPF wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w celu ich wypełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Z adnotacji doręczyciela oraz stempli urzędu pocztowego w C. znajdujących się na wskazanej przesyłce wynika bowiem, iż awizowano ją najpierw w dniu 27 listopada 2007r., zaś po bezskutecznym upływie 7 dni, w dniu 4 grudnia 2007r. awizowano ją ponownie. Tym samym siedmiodniowy termin do odbioru pisma upływał dla skarżącej w dniu 11 grudnia 2007r. Wobec nie podjęcia przesyłki w tym terminie, w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., zarządzeniem z dnia 7 stycznia 2008r. uznano ją za doręczoną z dniem 12 grudnia 2007r. Wskazany przepis przewidujący tryb doręczenia zastępczego w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 67 § 1 i art. 72 p.p.s.a. w przypadku osób fizycznych, tj. adresatowi osobiście, dorosłemu domownikowi, administracji domu lub dozorcy, stanowi bowiem, iż po uprzednim wyczerpaniu opisanego wyżej trybu powiadamia adresata o umieszczeniu przesyłki w placówce pocztowej oraz okresie na jaki została ona tam umieszczona doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Jednakże pomimo upływu terminu zakreślonego w zarządzeniu z dnia 15 listopada 2007r. nie zostało ono przez skarżącą wykonane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 257 p.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W tym stanie rzeczy, wobec nie złożenia przez K. G. w zakreślonym przez Sąd terminie wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, należało zarządzić o jego pozostawieniu bez rozpoznania.

A.D.

A.D.Powered by SoftProdukt