drukuj    zapisz    Powrót do listy

6192 Funkcjonariusze Policji, Policja, Komendant Policji, Oddalono zażalenie, I OZ 596/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 596/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Jaśkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne
Policja
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 177 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia I. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 1924/07 odrzucające skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 1924/07 w sprawie ze skarg Komitetu Obrony [...] Stowarzyszenie Zwykłe z siedzibą w S. i I. R. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 1924/07 oddalił skargi Komitetu Obrony [...] Stowarzyszenie Zwykłe z siedzibą w S. i I. R. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby. W dniu wydania wyroku I. R. wniósł o sporządzenie jego uzasadnienia.

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został skarżącemu I. R. doręczony w dniu 20 marca 2008 r., co wynika z potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego na przesyłce) I. R. wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną sporządzoną przez adwokata w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 1924/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 p.p.s.a. odrzucił przedmiotową skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wskazano, że w niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu upłynął w dniu 21 kwietnia 2008 r. Skargę kasacyjną sporządzoną w następnym dniu skarżący wniósł do Sądu dopiero w dniu 24 kwietnia 2008 r. Sąd podał, że skoro czynność w postępowaniu sądowym podjęta została po upływie terminu, a strona nie wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie uchybionego terminu, to skargę wniesioną przez I. R. należało uznać za spóźnioną i odrzucić na podstawie art. 178 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie bowiem z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W zażaleniu na powyższe postanowienie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika I. R. wskazał, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2008 r. został doręczony mu w dniu 20 marca 2008 r., a nie, o czym skarżący był przekonany, 26 marca 2008 r. Ta pomyłka skarżącego co do daty otrzymania wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 lutego

2008 r. 1924/07, skutkować będzie - w przypadku nieuwzględnienia niniejszego zażalenia - pozbawieniem możliwości obrony praw skarżącego w życiowej dla niego sprawie. Wskazał dalej, że pomylenie daty doręczenia wyroku Sądu I instancji z dnia 22 lutego 2008 r. wraz z uzasadnieniem jest w sytuacji życiowej, w jakiej znalazł się skarżący w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Skarżący I. R. w związku ze sprawą zwolnienia go ze służby żyje w permanentnym stresie,

co skutkuje nadal koniecznością podjęcia przez skarżącego leczenia psychiatrycznego. Biorąc pod uwagę stan zdrowia skarżącego oraz fakt, że w dniu 22 lutego 2008 r. przed Sądem Wojewódzkim zapadły w stosunku do skarżącego trzy orzeczenia dla niego niekorzystne, wydane jednego dnia i doręczone w blisko położonych od siebie terminach, pomylenie dat doręczeń przez niego zasługuje na usprawiedliwienie. Skarżący nie miał również możliwości zweryfikowania terminu doręczenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA/Wa 1924/07, gdyż do dnia wpłynięcia do Sądu skargi kasacyjnej od tegoż wyroku, tj. do dnia 28 kwietnia 2008 r. I. R. nie był wpisany do komputerowej bazy danych skarżących. Wg komputerowej bazy danych, przed dniem 28 kwietnia 2008 r.,, skarżącym w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1924/07 był tylko Komitet Obrony [...]. Podano dalej, że I. R. jest skarżącym w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1925/07, jednakże wyrok, od którego została wniesiona skarga kasacyjna dotyczył sygn. akt II SA/Wa 1924/07. Wynika to z faktu połączenia obu spraw do wspólnego rozpoznania. Dopiero na mocy zarządzenia z dnia 28 kwietnia 2008 r. I. R. został wpisany do komputerowej bazy danych skarżących.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Jak wynika z akt sprawy odpis zaskarżonego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie w dniu 20 marca 2008 r. Od następnego dnia zatem rozpoczął bieg trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej, który upłynął w dniu 21 kwietnia 2008 r. (poniedziałek). Skarga kasacyjna natomiast, jak wynika z daty stempla pocztowego na przesyłce – k.63 została złożona do Sądu w dniu 24 kwietnia 2008 r., a więc z przekroczeniem ustawowego terminu. Wskazać należy, że podane w zażaleniu argumenty, dotyczące m.in. złego stanu zdrowia skarżącego i związanej z tym pomyłki w ocenie daty otrzymania przez niego odpisu wyroku, mogłyby co najwyżej stanowić przyczynę uzasadniającą złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jak wynika jednak z akt sprawy, takiego wniosku nie złożono. Na obecnym etapie postępowania natomiast Sąd bada jedynie zgodność z prawem odrzucającego skargę kasacyjną postanowienia.

Skoro zatem skarga kasacyjna została w przedmiotowej sprawie złożona po terminie a wraz z nią nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia to zasadnie Sąd I instancji skargę taką odrzucił.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt