drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Inne, Izba Skarbowa, przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej, I SA/Kr 276/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 276/05 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-10-30  
Data wpływu
2005-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Bogusław Wolas /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I FSK 1683/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wolas po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia : - przywrócić R. P. termin do złożenia skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] marca 2005 r o odrzuceniu skargi -

Uzasadnienie

- 2 –

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 86 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr l53 poz. l270 z późniejszymi zmianami ) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Na mocy art. 87. § 1 i 5 powołanej wyżej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Przy czym po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych.

W orzecznictwie przyjmuje się, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia kasacji przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji, a nie w dniu dowiedzenia się przez niego o wyznaczeniu go pełnomocnikiem (post. SN z dnia 27 czerwca 2000 r., I CZP 62/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 7).

W omawianej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia [...] marca 2005 r odrzucił skargę R. P. jako spóźnioną. Postanowienie to doręczono skarżącemu w dniu 6 kwietnia 2005 r z pouczeniem o prawie złożenia skargi kasacyjnej .

W dniu l4 kwietnia 2005 r R. P. nadał w Urzędzie Pocztowym pismo zatytułowane jako " wniosek o sprostowanie" . W jego treści wskazał, że nie zgadza się on z powyższym postanowieniem , które jest oczywiście błędne, gdyż skargę złożył w terminie .

Powyższe pismo Sąd potraktował jako wniosek o wznowienie postępowania, został on jednak odrzucony, gdyż w chwili jego składania postępowanie nie było jeszcze zakończone prawomocnym orzeczeniem .

Na rozprawie w dniu l0 sierpnia 2006 r skarżący wyjaśnił iż powyższe pismo traktował jako skargę kasacyjną na postanowienie o odrzuceniu skargi. W tym samym dniu złożył również wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Powyższy wniosek w zakresie miesiąca czerwca 200l r uwzględniono postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2006r , a w zakresie pozostałych miesięcy postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2007r

Po wyznaczeniu pełnomocnika przez Okręgową Izbę Radców Prawnych skarżący udzielił pełnomocnictwa pismem z dnia 29 stycznia 2007 r , które zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 7 lutego 2007 r. Uzupełnienie skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostało złożone w Sądzie w dniu l4 lutego 2007 r , a zatem termin 7 dni został zachowany .

Ponadto w omawianej sprawie mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, gdyż strona nie ponosi winy w uchybieniu terminu , bowiem nastąpiło to na skutek mylnej interpretacji pisma przez Sąd. W związku z tym celem zapewnienia stronie realizacji prawa do sądu konieczne jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji na podstawie wyżej powołanych przepisów .Powered by SoftProdukt